Monday, 28th March 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
1 08:00 1 B U17 1X
heat
Race: 1BURN1QCHA1DUNS1KAVA1WNCS1TIMB1JHAR2KGCA4
2 08:05 Race: 2STCC3HAVE1CAMP1MTAS2KGCA3RAHS1HLCR1STBD2
3 08:10    Race: 3MLBB3TRID1STAN1ROTB1WLCO2TTAI1MTAS1ROSE1
4 08:15    Race: 4WNCS2MLBB1STPA2KGCA2JHAR1AOTE1WLCO3PIOP1
5 08:20    Race: 5JPCR1GARI1AQUI1KGCA1STPA1WLCO1LYTT1STCC1
6 08:25    Race: 6CAMB1OTUM1STAN2STBD1STPC1DILW1ONSL1
7 08:30    Race: 7WTKB1WHHS1STCC2MLBB2NAPB1TRGB1HAMB1
8 08:35 2 G U17 4+
heat
Race: 1WKDS1WNCS1ONSL1WTLG1STKV1STMG1RRGS1
9 08:40 Race: 2BARA1WKDS2ONSL2SHGH1VILL1MLBG1CARM1
10 08:45    Race: 3STPC1WENT1DIOC1HLCR1CRAI1SHGH2
11 08:50 3 B U15 2X
heat
Race: 1STAN1WHAK1MLBB2MTAL1STCC2TRGB1TAKA2RAHS1
12 08:55 Race: 2KGCA1STPC2WAKA2CBHS1CAMB1MLBB3DUNS1STBD2
13 09:00    Race: 3MLBB1ASHB1ONSL1STBD1STCC1WNHS2HAMB1WAKA1
14 09:05    Race: 4WTLB1STPC1RONC1STPA1STKV2STBD3HAUR1GBHS1
15 09:10    Race: 5BURN1TIMB1WNHS1TAKA1SPLH1WMEA1STKV1
16 09:15 4 G U15 4X+
heat
Race: 1CRAI1DIOC1TAKA1RRGS1WNHS1TRGG23SAMU1ROTL1
17 09:20 Race: 2STHI1WENT1HAMG1WNGC1RRGS2TRGG22WLGC1DIOC2
18 09:25    Race: 3CAMB2WHHS1TRGG21TRID1TAKA2TEKC1STPC1PUKE1
19 09:30    Race: 4STMG1CAMB1JPCR1NGTA1BURN1MLBG1RONC1EGGS1
20 09:35 5 B U18 2-
heat
Race: 1STBD1TIMB1WTLB1SPLH2JMCG1WNCS2CHCO1
21 09:40 Race: 2WNCS1OBHS1CROM1NELB1AGSB2HLCR1NAPB1
22 09:45    Race: 3MLBB1STKT1AGSB1SJHM1WLCO1SPLH1
23 09:50 6 G U18 2X
heat
Race: 1BTHC2FRAS1NGTA1AVSG1SAMU1ROSE1JHAR3STMG1
24 09:55 Race: 2NCOG1MARN1SPLH1TRGG21OGHS2JHAR1STKT1
25 10:00    Race: 3WNHS1STAN1WLGC1COLU1STOR1CAMB1STPC2
26 10:05    Race: 4ASHB1ASHS1STHI1BURN1EGGS1WNCS1DUNS1
27 10:10    Race: 5HAMG1STPC1CGHS1OGHS1JHAR2STAN2NAPG1
28 10:15 7 B U16 4X+
heat
Race: 1HAMB2DUNS1MLBB1WHAK1HAUR1ROSE1CHCO2WHHS1
29 10:20 Race: 2BTHC1TRGB1ROTL1RAHS1STPC1TAKA1NPLB1OBHS1
30 10:25    Race: 3CHCO1SPLH1KGCA2WTLB1HAMB1CAMB1RONC1
31 10:30    Race: 4KGCA1WAKA1TRGB2MLBB2WNHS1STKT1MACL1
32 10:35 8 G U16 1X
heat
Race: 1LYTT1GGHS1STHI1COLU2KAVA1BTHC2TAKA1
33 10:40 Race: 2MARN1CGHS2CULI1BTHC1RONC1QMAR1TEKC1
34 10:45    Race: 3SLDG3GGHS4GLDW1QCHA1TAKA2STPC1HLCR1
35 10:50    Race: 4GLDW2SLDG4QCHA2RONC2CGHS1GGHS2HASG1
36 10:55    Race: 5QMAR2NCOG1GGHS3NPLG1KAVA2PUKE1STMG1
37 11:00    Race: 6CRAI1IONA1AVSG1COLU1TIMG1CAMB1
38 11:05 9 B N18 2X
heat
Race: 1WNHS1MTAS2ONSL2BURN1NPLB1HAMB1TAWA1
39 11:10 Race: 2TRGB2WHHS2FRAS2MLBB1WTLB1JPCR1SJHS1
40 11:15    Race: 3STPC1GBHS1TRGB1CBHS1WHHS1FRAS1GLDW2
41 11:20    Race: 4MTAS1SPLH2WENT1PUKE1AQUI1ASHB1CAMB1
42 11:25    Race: 5LYTT1OBHS1GLDW1ONSL1SPLH1RONC1WMEA1
43 11:30 10 B U17 8+
heat
Race: 1TRGB1AGSB1SHAK2ONSL1CHCO1WTLB1
44 11:35 Race: 2HAMB1WNCS1STBD1SHAK1SJHM1STAN1
45 11:40 11 G U17 4X+
heat
Race: 1VERD1CARM1SLDG1QMAR1MLBG1ONSL1ROTG1WLGC1
46 11:45 Race: 2WENT1STAN1OGHS1TIMG1RRGS1ONSL2CRAI1TAKA1
47 11:50    Race: 3HAMG1VILL1WAKA1SPLH1DIOC1BURN1JPCR1VILL2
48 11:55 12 B L18 4+
heat
Race: 1AGSB1STKT1SPLH1STPC1TAKA2WNHS1CHCO1
49 12:00 Race: 2NELB1TAKA1SPLH2SJHM1KGCA1WNCS1WLCO1
50 12:05 13 G U15 4+
heat
Race: 1MLBG1HLCR1RRGS2WKDS3WTLG1HAMG1RONC1MLBG2
51 12:10 Race: 2WKDS1RRGS1TRGG22TEAW2CRAI1DIOC1SAMU1STMG2
52 12:15    Race: 3WENT1WNHS1BARA1WLGC1STMG1TEAW1HAMG2SHGH1
53 12:20    Race: 4STPC1NGTA1TRGG21WNGC1RRGS3TEKC1WKDS2STMG3
54 12:25 14 B U18 4X+
heat
Race: 1STPC1TAKA1RAHS1KGCA1TIMB1GLDW1
55 12:30 Race: 2STPA1MLBB1NELB1WTLB1KGCA2
56 12:35 15 G U18 2-
heat
Race: 1HLCR1CGHS3SHGH1SAMU1BURN1WKDS1STKT1
57 12:40 Race: 2RRGS1CGHS1MARN1STMG2WLGC1NGTA1WNGC1
58 12:45    Race: 3STMG1BTHC1ROSE1JHAR1CGHS2ASHB1
59 12:50 16 B U16 4+
heat
Race: 1HAMB2BURN1SHAK1STAN1TRGB1CHCO2ONSL1
60 12:55 Race: 2HAMB3MTAL1ONSL2AGSB1STKT1SHAK2WTLB2
61 13:00    Race: 3RONC1STPC1OBHS1CHCO1MACL1WNCS1
62 13:05    Race: 4HLCR1MLBB1HAMB1HAUR1WTLB1PUKE1
63 13:10 17 G U16 8+
heat
Race: 1WLGC1RRGS1WTLG1STMG1TRGG22VILL1MARN1
64 13:15 Race: 2DIOC1TRGG21ONSL1WNHS1STMG2WKDS1STMW1
65 13:20 18 G L18 4+
heat
Race: 1RRGS1MLBG1WAKA1WNHS1STMW1HAUR1WTLG1STMG1
66 13:25 Race: 2HLCR1BURN1WNCS1STPC1EGGS1NGTA1DIOC1MACL1
67 13:30 19 B U17 2X
heat
Race: 1STBD4WNHS1WENT1WLCO1MLBB2TIMB2STBD3HTVH1
68 13:35 Race: 2CBHS3SJHS1LYTT1JPCR1MLBB1LYTT2JMCG1STAN1
69 13:40    Race: 3STKT1FRAS2WLCO2OTUM2STPA1WNCS2TIMB1WNHS2
70 13:45    Race: 4STCC2NELB1JHAR2ROTB1STCC1KGCA3NAPB1ROSE1
71 13:50    Race: 5SPLH2CBHS2MTAS1KGCA1STPC1ONSL1PUKE1TRGB1
72 13:55    Race: 6WNCS1TAKA1STPA2KGCA2TRGB2STBD1JHAR1
73 14:00    Race: 7DUNS1CAMB1OTUM1MLBB3DILW1FRAS1CBHS1STBD2
74 14:05 20 G U17 1X
heat
Race: 1IONA1JHAR1QMAR1TAKA1STPC1HAMG1NCOG1QCHA1
75 14:10 Race: 2CAMP1MARN1LYTT2AVSG1JHAR2SLDG2BURN1KGCA1
76 14:15    Race: 3SAMU1NAPG1WHAK1VERD1LYTT1ROSE1PUKE2EGGS2
77 14:20    Race: 4TEAW1WLGC1KAVA1NPLG1SLDG1WKDS1GGHS2RGTT1
78 14:25    Race: 5PUKE1HASG1DUNS1OTUM1RONC1STRA1TRGG22GGHS3
79 14:30    Race: 6JHAR4GGHS1JHAR3DUNS2TRGG21WOOD1TAKA2
80 14:35 21 B U15 8+
heat
Race: 1HAMB1MLBB1SHAK2CBHS1WLCO1AGSB1
81 14:40 Race: 2STKT1KGCA2WTLB1SPLH1KGCA1ONSL1
82 14:45    Race: 3OBHS1PUKE1STBD1HAMB2WNHS1SHAK1
83 14:50 22 G N18 2X
heat
Race: 1WHHS1SPLH1SHGH1GLDW2KGCA1ONSL1STKV1
84 14:55 Race: 2STMW1GGHS1STMG1ASHS1NGTA2ASHB1GLDW1
85 15:00    Race: 3TEAW1CRAI1WKDS1CGHS1TRID1KGCA3ONSL2
86 15:05    Race: 4STMW2ASHB2CGHS2NGTA1KGCA2QCHA1
87 15:10    Race: 5HAMG1SHGN1KGCA4BTHC1OTUM1WAKA1
88 15:15 23 B U18 4+
heat
Race: 1HAMB1SPLH1STKT1NAPB1NELB1CHCO1
89 15:20 Race: 2MLBB1WTLB1CHCO2SJHM1CROM1AGSB1
90 15:25 24 G U18 4+
heat
Race: 1STMG1BURN1STMW1MACL1MLBG1WNHS1STPC1
91 15:30 Race: 2WLGC1SHGN1WENT1CGHS1RRGS1ASHB1WTLG1
92 15:35 25 G U16 4X+
heat
Race: 1SAMU1TEKC1QMAR1TRGG21MARN2HAMG1STAN1WNHS1
93 15:40 Race: 2VILL2WLGC1ROTG1STHI2TAKA1WNGC1WLGC3CGHS1
94 15:45    Race: 3SHGH1HAUR1RONC1VILL1STHI1WLGC2STPC1PUKE1
95 15:50    Race: 4OGHS1CAMB1MARN1SLDG1ONSL1RRGS1BTHC1BURN1
96 15:55    Race: 5AVSG1SPLH1TRGG22JPCR1DIOC1CRAI1EGGS1
97 16:00 26 B U16 2X
heat
Race: 1DUNS1WHHS2RAHS2RONC2JHAR1PUKE1TRGB3SPLH3
98 16:05 Race: 2STPC1NAPB1WMEA1MLBB1STAN1WLCO1AQUI1SPLH1
99 16:10    Race: 3ROTL1BTHC1WHAK1WHHS1STAN3TIMB1MTAL1STPC2
100 16:15    Race: 4ROTB1CAMB1NELB1STPC3WAKA1TRGB1TAWA1
101 16:20    Race: 5KGCA1TAKA2WTLB1JPCR1RONC1ROTL2LYTT1
102 16:25    Race: 6KGCA2GBHS1RAHS1WLCO2HAUR1STBD1WNHS1
103 16:30    Race: 7SPLH2WNHS2STAN2TAKA1MTAS1BTHC2TRGB2
104 16:35 27 G U18 1X
heat
Race: 1VERD1NGTA3SAMU1MARN1BTHC2NCOG1JPCR1
105 16:40 Race: 2CGHS1LYTT1JHAR3EGGS1WHAK1STMG2RONC1
106 16:45    Race: 3PIOP1GGHS1WOOD1ROSE1STPC1WTSC1WKDS1
107 16:50    Race: 4STHI1TIMG1WLGC1STPC2QCHA1JHAR1KGCA1
108 16:55    Race: 5MTAS1JHAR2RGTT1CAMP1STRA1BTHC1TRGG21
109 17:00    Race: 6ASHB1TAKA1STAN2NAPG1WAKA1NGTA1HLCR1
110 17:05    Race: 7STMG1DUNS1STOR1NGTA2STHI2AVSG1STAN1
111 17:10 28 B U18 1X
heat
Race: 1STPA2ROTB1MLBB1TTAI1TRGB1AOTE1HLCR1
112 17:15 Race: 2STPA1BURN2GARI1MTAS1PIOP1OTUM1RAHS2
113 17:20    Race: 3NELB1STBD2WHGB1HAUR1NAPB1KGCA2STBD1
114 17:25    Race: 4WHHS1DILW1CAMB1QCHA1WLCO1KGCA1RAHS1
115 17:30    Race: 5TIMB1BURN1SPLH1CBHS1NAPB2RONC1

Tuesday, 29th March 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
116 08:00 29 G U15 2X
heat
Race: 1CRAI1ROTL2WHHS2TRGG22RRGS1WENT1BURN1WLGC1
117 08:05 Race: 2TRGG21EGGS1SAMU1WNHS1CGHS1STPC1SLDG1
118 08:10    Race: 3TRID1TRGG23STHI2JPCR1HAMG1STKV1CAMB2
119 08:15    Race: 4WHHS1RONC1CRAI2STPC2PUKE1CAMB1ONSL1
120 08:20    Race: 5HLCR1STHI1PUKE2RRGS2MARN1WNGC1ROTL1
121 08:25    Race: 6QCHA1WNHS2RONC2GGHS1OTUM1TRID2STAN1
122 08:30 30 B U15 4X+
heat
Race: 1WTLB2OBHS1WNHS1TIMB1STCC1STBD2KGCA3
123 08:35 Race: 2WAKA1SPLH2KGCA1WLCO1CBHS2TRGB1MLBB1
124 08:40    Race: 3KGCA2SPLH1ROSE1WTLB1HAMB2CBHS1WTLB3
125 08:45    Race: 4TAKA1CAMB1KGCA4STBD1NELB1STPC1WHAK1
126 08:50    Race: 5MLBB2HAMB1ONSL1WLCO2STPC2STKV1STPA1
127 08:55 31 G U17 8+
heat
Race: 1VILL1WLGC1WKDS1ONSL1WNCS1
128 09:00 Race: 2WENT1STKV1BARA1RRGS1
129 09:05 32 B U17 4+
heat
Race: 1ONSL1NAPB1STBD1SHAK2MACL2STCC1
130 09:10 Race: 2CBHS1CROM1MACL1AGSB1ONSL3SHAK1
131 09:15    Race: 3WTLB1ONSL2STKT1CHCO1NELB1AGSB2
132 09:20 33 G L18 2X
heat
Race: 1WAKA2NGTA1DIOC2MACL2MLBG1EGGS1TAKA1SAMU1
133 09:25 Race: 2GGHS1MACL1OGHS1STMG2TEAW1HAMG1BURN1
134 09:30    Race: 3MARN1RONC1WNHS1HAUR2STPC1WAKA1CGHS1
135 09:35    Race: 4SPLH1STKT1KAVA1WTLG1JPCR1STAN1AVSG1
136 09:40    Race: 5OTUM1HAUR1STMG1STMW1DIOC1EGGS2
137 09:45 34 B L18 2X
heat
Race: 1SPLH1STPC1DUNS1NELB2FRAS1STBD1OTUM1MTAS1
138 09:50 Race: 2WNHS1JMCG1STKT2STPA1STAN2TAKA1STAN3JPCR1
139 09:55    Race: 3TRGB2WTLB1GLDW1JHAR1EDWT1NELB1TIMB1
140 10:00    Race: 4STAN1WENT1STPC2STBD2LYTT1STKT1KGCA1
141 10:05    Race: 5NAPB1WLCO2WNHS2TRGB1WLCO1RAHS1WNCS1
142 10:10 35 G U16 4+
heat
Race: 1STPC1WTLG1WLGC2STMG1TRGG22WNHS1WKDS2STPC2
143 10:15 Race: 2STMG2TEKC1SAMU1SHGH2HAUR1AVSG1WKDS1VILL1
144 10:20    Race: 3VILL2BURN1RRGS1DIOC1SHGH1ASHB1TRGG21WLGC1
145 10:25 36 B U16 8+
heat
Race: 1WTLB1AGSB1CHCO2SHAK1OBHS1KGCA1NPLB1HAMB2
146 10:30 Race: 2SHAK2HAMB1SPLH1STKT1MLBB1CHCO1WNCS1
147 10:35 37 G U18 4X+
heat
Race: 1RRGS1TIMG1SPLH1TRGG21BURN1VILL1
148 10:40 Race: 2ASHB1STAN1WNCS1VERD1STMW1STPC1
149 10:45    Race: 3WLGC1WAKA1TAKA1CAMB1OGHS1
150 10:50 38 B U18 2X
heat
Race: 1TRGB1WLCO1KGCA1SPLH1GLDW1WHHS2TIMB2STPA1
151 10:55 Race: 2TAKA1OBHS1CHCO1WTLB1NELB1TIMB1CAMB1DILW1
152 11:00    Race: 3LYTT1WHHS1STPA2HTVH1RAHS1BURN1WNHS1
153 11:05 39 G U15 8+
heat
Race: 1RRGS1DIOC1TEAW1BARA1WTLG1HAMG1NGTA1
154 11:10 Race: 2EGGS1WKDS1TRGG21TAKA1RRGS2STMG1
155 11:15 40 B U15 4+
heat
Race: 1TIMB1PUKE1NELB1WLCO2HAMB3WNHS1MLBB1STPA1
156 11:20 Race: 2WAKA1HAMB2TRGB1CBHS1OBHS1WTLB1STBD2WLCO1
157 11:25    Race: 3SPLH2SHAK2HLCR1SHAK1WTLB2OBHS2ONSL2
158 11:30    Race: 4STKV1HAMB1STCC1STBD1WTLB3ONSL1WNCS1
159 11:35 41 G U17 2X
heat
Race: 1SHGH2HLCR1OTUM1TIMG2VILL1SPLH1STKV1WENT1
160 11:40 Race: 2LYTT1ONSL1JHAR2STAN1ROSE1SLDG2OGHS1NAPG1
161 11:45    Race: 3STKT1DIOC1EGGS1JPCR1VERD1BURN1SHGH1IONA1
162 11:50    Race: 4RONC1DUNS1AVSG1HAMG2NCOG1STKV2TEAW1
163 11:55    Race: 5JHAR1FRAS1STAN2QMAR1TRGG21COLU1HAMG1
164 12:00    Race: 6WLGC1TIMG1MLBG1WNGC1RRGS1OGHS2SLDG1
165 12:05 42 B U17 4X+
heat
Race: 1CBHS1OTUM1ONSL1STBD2JHAR1MACL1WNHS1ONSL2
166 12:10 Race: 2DUNS1ROTB1TIMB1WLCO1STCC1MLBB1TAKA2
167 12:15    Race: 3STPA1STPC1PUKE1STBD1TAKA1TRGB1JMCG1
168 12:20    Race: 4NELB1STKT1CHCO1STPC2STAN1KGCA1TRGB2
169 12:25 43 G N18 4+
heat
Race: 1NGTA1MLBG2STMG3DIOC1WTLG1WKDS1
170 12:30 Race: 2STMW1MLBG1STMG1KGCA1ONSL1HLCR2GLDW1
171 12:35    Race: 3MLBG3HLCR1ASHB1CGHS1RRGS1KGCA2
172 12:40    Race: 4WLGC1SHGN1NGTA2STMW2SHGH1STMG2
173 12:45 44 B N18 4+
heat
Race: 1CBHS1HAMB2EDWT1PUKE1SHAK1TRGB1MTAS1ONSL1
174 12:50 Race: 2ONSL2WTLB1AGSB1HAMB1SJHM2ASHB1STPC1NELB1
175 12:55    Race: 3ONSL3BURN1NPLB1SJHM1WNHS1GLDW1FRAS1JPCR1
176 13:00 45 G U16 2X
heat
Race: 1GGHS2TRGG24EGGS1TAKA2HLCR1TAKA1MARN2KAVA1
177 13:05 Race: 2STAN1ONSL1HAMG2PUKE1ROTG2QCHA1OGHS1
178 13:10    Race: 3STHI1HAUR2STPC1SLDG1TIMG1QMAR1ONSL2
179 13:15    Race: 4CARM1WLGC2STPC2AVSG2HAUR1HAMG1TEAW1
180 13:20    Race: 5BURN1CRAI1OGHS2STHI2TRGG22NGTA1QMAR2
181 13:25    Race: 6BTHC2TRGG23ASHB1SLDG2PUKE2MARN1SPLH1
182 13:30    Race: 7CAMB1RONC1BTHC1STPC3AVSG1CGHS1TRGG21
183 13:35    Race: 8GGHS1STHI3COLU1WHHS1WLGC1ROTG1GLDW1
184 13:40 46 B U16 1X
heat
Race: 1AQUI1TIMB1ROTL1WTKB1HAUR1AQUI2KGCA1JMCG1
185 13:45 Race: 2MTAS1STAN1WLCO1WNHS1KAVA1OTUM1WAKA1CAMB1
186 13:50    Race: 3BTHC2WLCO2TRGB1MLBB1HAVE1QCHA1CAMB2WNHS2
187 13:55    Race: 4LYTT2TIMB2STBD1CAMP1ROSE1SPLH1TRID1TAKA1
188 14:00    Race: 5STBD2LYTT1NAPB2RONC1BTHC1AQUI3ROTB1WAKA2
189 14:05    Race: 6NAPB1WHAK1LYTT3RUTH1MLBB2WLCO3STPC1
190 14:10 47 G U18 8+
heat
Race: 1BARA1STMG1SPLH1KGCA1STPC1WKDS1WNHS1MLBG1
191 14:15 Race: 2STKV1WNCS1BARA2STMW1SHGN1WTLG1CGHS1RRGS1
192 14:20 48 B U18 8+
heat
Race: 1CHCO1STKT1HAMB2WTLB2MLBB1AGSB1WNCS1
193 14:25 Race: 2HAMB1SPLH1STBD1WTLB1CHCO2SHAK1KGCA1
194 15:25 1 B U17 1X
repechage
Race: 1STPA1CAMP1LYTT1WLCO2STCC2KAVA1PIOP1
195 15:30 Race: 2TRGB1TIMB1CAMB1WLCO3HLCR1ROTB1AQUI1
196 15:35 2 G U17 4+
repechage
Race: 1WTLG1CARM1SHGH2STKV1BARA1STMG1DIOC1
197 15:40 Race: 2ONSL2WENT1MLBG1STPC1RRGS1SHGH1ONSL1
198 15:45 3 B U15 2X
repechage
Race: 1ASHB1WAKA2BURN1STAN1STCC1HAUR1SPLH1CBHS1
199 15:50 Race: 2MTAL1ONSL1WMEA1STBD2STPC1MLBB2STKV2
200 15:55 4 G U15 4X+
repechage
Race: 1HAMG1CAMB1PUKE1TEKC1RRGS1DIOC1STHI1EGGS1
201 16:00 Race: 2TRGG21STPC1DIOC2BURN1WLGC1JPCR1TAKA1WNHS1
202 16:10 5 B U18 2-
repechage
Race: 1SPLH2SPLH1SJHM1WTLB1WNCS1WNCS2HLCR1
203 16:15 Race: 2CROM1TIMB1WLCO1OBHS1STKT1JMCG1
204 16:20 6 G U18 2X
repechage
Race: 1MARN1OGHS2AVSG1STOR1NAPG1WNCS1OGHS1STAN1
205 16:25 Race: 2JHAR3CAMB1BTHC2NCOG1BURN1STAN2ASHS1
206 16:30 7 B U16 4X+
repechage
Race: 1WAKA1RAHS1WTLB1KGCA2HAMB2HAUR1MACL1ROTL1
207 16:35 Race: 2HAMB1SPLH1MLBB2STKT1STPC1TAKA1DUNS1WHAK1
208 16:40 8 G U16 1X
repechage
Race: 1GGHS3HLCR1STMG1BTHC2SLDG3COLU2
209 16:45 Race: 2IONA1GGHS2AVSG1BTHC1QCHA2MARN1
210 16:50 9 B N18 2X
repechage
Race: 1JPCR1FRAS2GLDW1BURN1WHHS1CAMB1WMEA1GLDW2
211 16:55 Race: 2MTAS2HAMB1STPC1ASHB1TRGB2RONC1AQUI1

Wednesday, 30th March 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
212 08:00 10 B U17 8+
repechage
Race: 1STAN1SJHM1WNCS1STBD1CHCO1TRGB1SHAK2ONSL1
213 08:05 11 G U17 4X+
repechage
Race: 1CARM1OGHS1BURN1TAKA1VERD1QMAR1VILL2DIOC1
214 08:10 Race: 2WENT1JPCR1TIMG1WAKA1WLGC1RRGS1ROTG1
215 08:15 12 B L18 4+
repechage
Race: 1TAKA2STKT1AGSB1NELB1TAKA1SPLH2
216 08:20 Race: 2WNCS1KGCA1WLCO1SPLH1STPC1WNHS1
217 08:25 13 G U15 4+
repechage
Race: 1RRGS3WNGC1SHGH1BARA1WKDS3WTLG1CRAI1DIOC1
218 08:30 Race: 2WNHS1WLGC1STMG2RRGS1TEKC1STPC1RONC1RRGS2
219 08:35 14 B U18 4X+
repechage
Race: 1GLDW1KGCA2WTLB1RAHS1STPA1KGCA1TAKA1
220 08:40 15 G U18 2-
repechage
Race: 1STMG1WNGC1ASHB1HLCR1STMG2CGHS3
221 08:45 Race: 2MARN1NGTA1RRGS1ROSE1STKT1BTHC1SAMU1
222 08:50 16 B U16 4+
repechage
Race: 1MLBB1HAMB3CHCO2CHCO1ONSL1WNCS1PUKE1MTAL1
223 08:55 Race: 2STPC1SHAK1HAUR1WTLB2HAMB1AGSB1OBHS1HAMB2
224 09:10 17 G U16 8+
repechage
Race: 1MARN1VILL1RRGS1WNHS1STMG2STMW1
225 09:15 Race: 2ONSL1DIOC1TRGG21WTLG1WLGC1TRGG22
226 09:20 18 G L18 4+
repechage
Race: 1NGTA1EGGS1STPC1WNCS1WAKA1MLBG1HAUR1
227 09:25 Race: 2STMW1WTLG1RRGS1WNHS1HLCR1BURN1DIOC1
228 09:30 19 B U17 2X
repechage
Race: 1CBHS3KGCA2MLBB3WLCO2WLCO1TRGB1JHAR2
229 09:35 Race: 2OTUM2STBD4WNCS1STAN1ROTB1CBHS2DILW1
230 09:40 20 G U17 1X
repechage
Race: 1JHAR4TAKA1STRA1PUKE2NPLG1MARN1
231 09:45 Race: 2WHAK1SLDG1SLDG2TAKA2OTUM1NCOG1
232 09:50 21 B U15 8+
repechage
Race: 1PUKE1OBHS1STKT1CBHS1SHAK2KGCA2
233 09:55 Race: 2WNHS1MLBB1STBD1ONSL1SPLH1WLCO1
235 10:00 22 G N18 2X
repechage
Race: 1TEAW1WHHS1SHGH1WKDS1OTUM1STMG1ASHB1SHGN1
236 10:05 Race: 2STKV1NGTA1HAMG1QCHA1GLDW1KGCA3STMW2
237 10:10 23 B U18 4+
repechage
Race: 1NELB1CROM1STKT1WTLB1SPLH1CHCO2CHCO1SCR: SJHM1
238 10:15 24 G U18 4+
repechage
Race: 1MACL1MLBG1BURN1RRGS1WENT1SHGN1
239 10:20 Race: 2WTLG1ASHB1WLGC1STMG1WNHS1STMW1
240 10:25 25 G U16 4X+
repechage
Race: 1WNGC1SCR: RRGS1HAUR1MARN2DIOC1TAKA1STPC1JPCR1
241 10:30 Race: 2HAMG1STHI1AVSG1ROTG1SLDG1TEKC1CAMB1
242 10:35 26 B U16 2X
repechage
Race: 1WLCO2STPC3STAN2WHHS1TAKA2RAHS2MLBB1
243 10:40 Race: 2WNHS2SPLH3SPLH1WNHS1CAMB1BTHC1JPCR1
244 10:45 27 G U18 1X
repechage
Race: 1WHAK1STAN2STAN1WOOD1RGTT1NCOG1QCHA1
245 10:50 Race: 2DUNS1BTHC2EGGS1KGCA1ASHB1PIOP1CAMP1
246 10:55 28 B U18 1X
repechage
Race: 1BURN2OTUM1TRGB1CBHS1STBD1DILW1NAPB2NAPB1
247 11:00 Race: 2QCHA1TTAI1NELB1WHHS1GARI1SPLH1STPA2
248 11:05 29 G U15 2X
repechage
Race: 1WNHS1STHI2HLCR1WLGC1TRID2CAMB1
249 11:10 Race: 2TRGG23SLDG1STPC2RONC2WNGC1WENT1
250 11:15 30 B U15 4X+
repechage
Race: 1WLCO2MLBB1STPC2OBHS1WTLB1STPC1SPLH2WTLB3
251 11:20 Race: 2WNHS1STKV1ROSE1TRGB1TAKA1WTLB2CAMB1
252 11:25 31 G U17 8+
repechage
Race: 1ONSL1WLGC1RRGS1BARA1VILL1WNCS1WENT1
253 11:30 32 B U17 4+
repechage
Race: 1ONSL2CHCO1STCC1CROM1SHAK2
254 11:35 Race: 2AGSB2MACL2STKT1CBHS1ONSL3ONSL1
255 11:40 33 G L18 2X
repechage
Race: 1HAUR2WTLG1MACL2STMG1WNHS1GGHS1BURN1DIOC1
256 11:45 Race: 2JPCR1OTUM1STPC1STKT1MACL1TAKA1SAMU1
257 11:50 34 B L18 2X
repechage
Race: 1TRGB2STPA1GLDW1STBD1NAPB1STKT1WNCS1JMCG1
258 11:55 Race: 2STBD2WTLB1WLCO1TAKA1KGCA1MTAS1SCR: DUNS1
259 12:00 35 G U16 4+
repechage
Race: 1TRGG22AVSG1TRGG21VILL1WKDS2STPC2SHGH1DIOC1
260 12:05 Race: 2TEKC1SHGH2STMG2ASHB1WNHS1BURN1WLGC2
261 12:10 36 B U16 8+
repechage
Race: 1OBHS1HAMB2WTLB1SHAK1STKT1SPLH1SHAK2
262 12:15 Race: 2WNCS1MLBB1CHCO1KGCA1CHCO2NPLB1
263 12:20 37 G U18 4X+
repechage
Race: 1STMW1CAMB1TRGG21STAN1SPLH1
264 12:25 Race: 2ASHB1TIMG1OGHS1VERD1SCR: WAKA1
265 12:30 38 B U18 2X
repechage
Race: 1HTVH1TAKA1BURN1KGCA1WTLB1SPLH1WNHS1WHHS2
266 12:35 Race: 2CHCO1CAMB1OBHS1WHHS1STPA1LYTT1GLDW1
267 12:40 39 G U15 8+
repechage
Race: 1NGTA1BARA1WTLG1EGGS1TAKA1
268 12:45 Race: 2TRGG21RRGS2STMG1DIOC1TEAW1HAMG1
269 12:55 40 B U15 4+
repechage
Race: 1WTLB3WNCS1STPA1HLCR1NELB1WTLB2TRGB1WLCO1
270 13:00 Race: 2SPLH2SHAK2STBD1HAMB1HAMB2WAKA1TIMB1HAMB3
271 13:05 41 G U17 2X
repechage
Race: 1WLGC1EGGS1HAMG1SHGH2SLDG2HAMG2
272 13:10 Race: 2COLU1STKV2WNGC1ONSL1DIOC1OTUM1
273 13:15 42 B U17 4X+
repechage
Race: 1ROTB1STCC1STPA1STPC1WNHS1JHAR1STKT1STPC2
274 13:20 Race: 2PUKE1OTUM1KGCA1TIMB1STAN1WLCO1TAKA1STBD2
275 13:25 43 G N18 4+
repechage
Race: 1STMW1GLDW1WTLG1HLCR1DIOC1ASHB1SHGN1STMW2
276 13:30 Race: 2STMG3RRGS1STMG1STMG2MLBG1WLGC1NGTA1
MLBG2
KGCA2
277 13:35 44 B N18 4+
repechage
Race: 1ONSL3NPLB1GLDW1AGSB1EDWT1HAMB2STPC1SHAK1
278 13:40 Race: 2NELB1WNHS1CBHS1JPCR1ASHB1WTLB1PUKE1BURN1
279 13:45 45 G U16 2X
repechage
Race: 1OGHS2ASHB1STHI1ROTG2WLGC2HLCR1STHI3CAMB1
280 13:50 Race: 2QMAR1HAMG1STPC3STHI2PUKE2
TRGG23
COLU1QCHA1GGHS2
281 13:55 46 B U16 1X
repechage
Race: 1SPLH1ROTL1WLCO2STBD2LYTT3WAKA1
282 14:00 Race: 2WAKA2CAMB1WLCO3STBD1HAUR1WNHS2
283 14:10 47 G U18 8+
repechage
Race: 1MLBG1KGCA1BARA1STPC1WNCS1BARA2STMW1
284 14:15 Race: 2SHGN1WTLG1RRGS1STKV1STMG1SPLH1WNHS1
285 14:20 48 B U18 8+
repechage
Race: 1WNCS1MLBB1CHCO1STBD1KGCA1
286 14:25 Race: 2SPLH1CHCO2WTLB1STKT1HAMB2WTLB2

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: WAKA1) was scratched after being drawn in the race.

Thursday, 31st March 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
287 08:00 1 B U17 1X
semi-final
Race: 1STPA2TRID1OTUM1GARI1DUNS1STCC3WTKB1WLCO2
288 08:05 Race: 2JPCR1JHAR1MLBB2STPC1RAHS1STAN1WNCS1HLCR1
289 08:10    Race: 3STBD1WLCO1AOTE1TTAI1HAMB1QCHA1MTAS2KAVA1
290 08:15    Race: 4MTAS1DILW1BURN1MLBB1STCC1HAVE1NAPB1WLCO3
291 08:20 3 B U15 2X
semi-final
Race: 1STBD2KGCA1WHAK1RONC1TIMB1HAMB1HAUR1CBHS1
292 08:25 Race: 2STAN1RAHS1STPA1DUNS1WAKA1TAKA1MTAL1STPC1
293 08:30 6 G U18 2X
semi-final
Race: 1BTHC2TRGG21STHI1STMG1STPC1STPC2NAPG1STOR1
294 08:35 Race: 2AVSG1JHAR2DUNS1JHAR1WLGC1ROSE1BURN1NCOG1
295 08:40 8 G U16 1X
semi-final
Race: 1STMG1STHI1PUKE1KAVA1TAKA2NCOG1QCHA1IONA1
296 08:45 Race: 2AVSG1QMAR1CRAI1CULI1CGHS1CAMB1HLCR1
HASG1
GGHS2
297 08:50    Race: 3SLDG3STPC1TAKA1GLDW1KAVA2GGHS1NPLG1QCHA2
298 08:55    Race: 4BTHC1SLDG4RONC1RONC2TIMG1TEKC1COLU1BTHC2
299 09:30 9 B N18 2X
semi-final
Race: 2WHHS1LYTT1NPLB1SJHS1TRGB1PUKE1RONC1STPC1
300 09:35 Race: 1TRGB2CBHS1MTAS1SPLH1TAWA1MLBB1GLDW1FRAS2
301 10:25 19 B U17 2X
semi-final
Race: 1STCC2CAMB1JMCG1WNHS1STPC1STPA2STPA1TRGB1
302 10:30 Race: 2STBD3ROSE1OTUM1MLBB1JHAR1WNHS2MTAS1ROTB1
303 10:35    Race: 4STKT1LYTT1TIMB2NELB1PUKE1STBD1CBHS1OTUM2
304 10:40    Race: 3TAKA1HTVH1STCC1DUNS1TIMB1KGCA1SJHS1JHAR2
305 10:45 20 G U17 1X
semi-final
Race: 1JHAR4BURN1ROSE1DUNS1JHAR1DUNS2RGTT1TAKA2
306 10:50 Race: 2NCOG1HAMG1WKDS1JHAR2TRGG21NAPG1TRGG22TAKA1
307 10:55    Race: 3NPLG1JHAR3PUKE1VERD1IONA1WLGC1KGCA1MARN1
308 11:00    Race: 4SLDG1RONC1AVSG1KAVA1WOOD1QMAR1EGGS2SLDG2
309 11:20 22 G N18 2X
semi-final
Race: 1HAMG1GGHS1WAKA1KGCA1KGCA2CRAI1OTUM1SHGH1
310 11:25 Race: 2WKDS1BTHC1ASHB2CGHS1ASHS1SPLH1QCHA1GLDW1
311 12:10 25 G U16 4X+
semi-final
Race: 1ROTG1WLGC1STAN1BURN1CRAI1WLGC2HAUR1TAKA1
312 12:15 Race: 2DIOC1OGHS1TRGG21RONC1CGHS1EGGS1SLDG1STHI1
313 12:20 26 B U16 2X
semi-final
Race: 1ROTB1TIMB1KGCA2PUKE1RONC1STPC1TAKA1STAN2
314 12:25 Race: 2LYTT1NELB1STPC2STBD1STAN1SPLH2RONC2SPLH1
315 12:30    Race: 3HAUR1ROTL2TRGB1TRGB2WHAK1JHAR1WLCO1TAKA2
316 12:35    Race: 4MTAL1NAPB1DUNS1TAWA1KGCA1RAHS1MTAS1CAMB1
317 12:40 27 G U18 1X
semi-final
Race: 1STPC2ROSE1JHAR3JPCR1MTAS1TAKA1AVSG1WOOD1
318 12:45 Race: 2BTHC1WLGC1STPC1NAPG1STMG2STOR1NGTA3DUNS1
319 12:50    Race: 3HLCR1SAMU1STHI1STHI2WKDS1JHAR2CGHS1RGTT1
320 12:55    Race: 4WTSC1RONC1VERD1JHAR1TRGG21NGTA1NGTA2EGGS1
321 13:00 28 B U18 1X
semi-final
Race: 1TTAI1WHGB1RONC1CAMB1MLBB1RAHS2STBD1DILW1
322 13:05 Race: 2TRGB1RAHS1AOTE1HAUR1STPA1BURN1WHHS1GARI1
323 13:10 29 G U15 2X
semi-final
Race: 1WLGC1QCHA1TRID1CRAI1MARN1STPC1CRAI2RONC2
324 13:15 Race: 2SLDG1STHI1PUKE1EGGS1STAN1HAMG1WHHS2WNHS1
325 13:20    Race: 3HLCR1GGHS1ROTL1JPCR1TRGG22WHHS1SAMU1CAMB1
326 13:25    Race: 4STPC2BURN1OTUM1RONC1TRGG21PUKE2STKV1TRGG23
327 13:30 30 B U15 4X+
semi-final
Race: 1ROSE1STCC1WHAK1HAMB1TIMB1HAMB2OBHS1STPC1
328 13:35 Race: 2WTLB1STPA1KGCA1CBHS1WAKA1STBD1TAKA1WTLB2
329 13:40 33 G L18 2X
semi-final
Race: 1STKT1MARN1KAVA1EGGS2WAKA2OGHS1STMG1GGHS1
330 13:45 Race: 2MACL2MLBG1HAUR1STMG2WAKA1STAN1MACL1TAKA1
331 14:15 34 B L18 2X
semi-final
Race: 1WTLB1WNHS1STPC1STAN1RAHS1JHAR1STBD1NAPB1
332 14:20 Race: 2GLDW1STPC2WLCO2TIMB1JPCR1OTUM1MTAS1TAKA1
333 14:25 41 G U17 2X
semi-final
Race: 1HAMG1STAN1SHGH1HLCR1JHAR1TIMG1AVSG1COLU1
334 14:30 Race: 2STKV2STAN2DUNS1ROSE1SLDG1JPCR1TIMG2EGGS1
335 14:35    Race: 3SHGH2JHAR2QMAR1VERD1STKV1NCOG1OGHS2SLDG2
336 14:40    Race: 4WNGC1SPLH1MLBG1RONC1NAPG1TRGG21IONA1DIOC1
337 15:35 45 G U16 2X
semi-final
Race: 1STHI1TIMG1GLDW1CRAI1KAVA1CARM1PUKE1COLU1
338 15:40 Race: 2QMAR1TEAW1SLDG1STAN1SLDG2CGHS1BURN1STHI3
339 15:45    Race: 3ROTG2EGGS1BTHC2RONC1STPC1OGHS1GGHS1STPC3
340 15:50    Race: 4STHI2TRGG21TRGG22WLGC1STPC2TAKA1TRGG23WLGC2
341 15:55 46 B U16 1X
semi-final
Race: 1ROTL1MLBB2TRGB1WTKB1RONC1KAVA1TAKA1WNHS2
342 16:00 Race: 2STBD1TIMB1LYTT2WNHS1RUTH1MLBB1NAPB2STBD2
343 16:05    Race: 3WLCO2MTAS1KGCA1HAVE1ROTB1ROSE1WHAK1SPLH1
344 16:10    Race: 4CAMB1JMCG1STAN1TRID1NAPB1LYTT1QCHA1WLCO3

Friday, 1st April 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
345 08:55 1 B U17 1X
final
Race: BBURN1TTAI1DILW1STCC3AOTE1STAN1MLBB2OTUM1
346 09:00 Race: AGARI1STPC1DUNS1HAMB1MLBB1RAHS1WLCO1STCC1
347 09:10 2 G U17 4+
final
Race: BCARM1SHGH2STMG1BARA1
MLBG1
SHGH1WENT1ONSL1ONSL2
348 09:20 Race: ASTKV1WKDS2CRAI1WKDS1VILL1WNCS1HLCR1STPC1
349 09:30 3 B U15 2X
final
Race: BHAUR1STAN1STPC1STPA1TIMB1HAMB1CBHS1MTAL1
350 09:40 Race: AKGCA1RAHS1DUNS1WHAK1WAKA1STBD2RONC1TAKA1
351 09:50 4 G U15 4X+
final
Race: BEGGS1STHI1DIOC2TRGG21RRGS1PUKE1STPC1WLGC1
352 10:00 Race: ADIOC1BURN1WNGC1WHHS1RONC1CRAI1TEKC1JPCR1
353 10:10 5 B U18 2-
final
Race: BOBHS1CROM1SJHM1WLCO1WNCS2JMCG1
354 10:20 Race: ATIMB1MLBB1AGSB1NAPB1CHCO1NELB1STBD1WNCS1
355 10:30 6 G U18 2X
final
Race: BSTOR1NCOG1TRGG21NAPG1BURN1AVSG1BTHC2ASHS1
356 10:40 Race: AROSE1JHAR2WLGC1JHAR1STPC1STMG1STHI1STPC2
357 10:50 7 B U16 4X+
final
Race: BWAKA1HAUR1HAMB2RAHS1TAKA1WHAK1SPLH1MLBB2
358 11:00 Race: AMACL1STKT1TRGB1MLBB1RONC1KGCA1KGCA2STPC1
359 11:10 8 G U16 1X
final
Race: BNPLG1TAKA2TAKA1STHI1CGHS1COLU1CAMB1SLDG4
360 11:20 Race: AGLDW1PUKE1KAVA2KAVA1CRAI1RONC1CULI1RONC2
361 11:30 9 B N18 2X
final
Race: BNPLB1RONC1STPC1PUKE1MTAS1FRAS2MLBB1TRGB2
362 11:40 Race: ACBHS1LYTT1TRGB1TAWA1SJHS1SPLH1GLDW1WHHS1
363 12:00 10 B U17 8+
final
Race: AWNCS1STBD1SHAK1WTLB1HAMB1AGSB1CHCO1SJHM1
364 12:10 11 G U17 4X+
final
Race: BJPCR1RRGS1VERD1BURN1TIMG1WAKA1QMAR1VILL2
365 12:20 Race: ATAKA1SPLH1VILL1MLBG1STAN1CRAI1SLDG1WLGC1
366 12:30 12 B L18 4+
final
Race: BTAKA2WNHS1STKT1WNCS1SPLH2
367 12:40 Race: ASTPC1SPLH1WLCO1SJHM1CHCO1AGSB1TAKA1NELB1
368 12:50 13 G U15 4+
final
Race: BDIOC1WTLG1STMG2SHGH1TEKC1CRAI1STPC1RRGS2
369 13:00 Race: ABARA1RRGS1WKDS2MLBG1STMG1WKDS1WKDS3RONC1
370 13:10 14 B U18 4X+
final
Race: BTAKA1WTLB1GLDW1
371 13:20 Race: AKGCA1STPA1NELB1MLBB1TIMB1STPC1RAHS1KGCA2
372 13:30 15 G U18 2-
final
Race: BMARN1BTHC1ASHB1STKT1NGTA1CGHS3STMG2
373 13:40 Race: AROSE1WLGC1WKDS1JHAR1CGHS1SHGH1STMG1
CGHS2
HLCR1
374 13:50 16 B U16 4+
final
Race: BMLBB1HAMB3PUKE1CHCO2HAUR1AGSB1SHAK1OBHS1
375 14:00 Race: ACHCO1ONSL1BURN1MACL1WTLB1STKT1HAMB1WTLB2
376 14:20 17 G U16 8+
final
Race: AWNHS1VILL1RRGS1STMG1WKDS1TRGG21DIOC1WLGC1
377 14:30 18 G L18 4+
final
Race: BEGGS1DIOC1HAUR1BURN1STMW1
378 14:40 Race: AWNCS1MLBG1WAKA1MACL1STMG1WNHS1WTLG1HLCR1
379 14:50 19 B U17 2X
final
Race: BSTKT1JMCG1TAKA1LYTT1STPA1JHAR1OTUM1SJHS1
380 15:00 Race: ASTPC1NELB1STBD1MLBB1STPA2TIMB1STCC1ROSE1
381 15:10 20 G U17 1X
final
Race: BBURN1SLDG1QMAR1TRGG21PUKE1JHAR4IONA1HAMG1
382 15:20 Race: AVERD1DUNS1WLGC1WKDS1JHAR1KAVA1WOOD1JHAR2
383 15:30 21 B U15 8+
final
Race: BKGCA2ONSL1SPLH1MLBB1STKT1OBHS1SHAK2WLCO1
384 15:40 Race: ACBHS1HAMB2WTLB1HAMB1SHAK1AGSB1KGCA1STBD1
385 15:50 22 G N18 2X
final
Race: BGLDW1WKDS1SHGH1KGCA2QCHA1SPLH1HAMG1GGHS1
386 16:00 Race: AASHB2CRAI1WAKA1CGHS1KGCA1BTHC1ASHS1OTUM1
387 16:10 23 B U18 4+
final
Race: BSCR: CHCO1CROM1
388 16:20 Race: ASPLH1CHCO2HAMB1MLBB1NAPB1AGSB1STKT1WTLB1
389 16:30 24 G U18 4+
final
Race: BSTMW1WTLG1WNHS1MACL1WENT1SHGN1
390 16:40 Race: AMLBG1ASHB1WLGC1STPC1CGHS1BURN1RRGS1STMG1

Scratched crew. The crew with a red scrawl over it (i.e. SCR: CHCO1) was scratched after being drawn in the race.

Saturday, 2nd April 2011

Race Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
391 10:25 25 G U16 4X+
final
Race: BTAKA1BURN1HAUR1ROTG1EGGS1SLDG1OGHS1STHI1
392 10:30 Race: ADIOC1TRGG21CGHS1RONC1CRAI1STAN1WLGC2WLGC1
393 10:45 26 B U16 2X
final
Race: BSPLH1RAHS1KGCA2STPC2MTAS1PUKE1WLCO1TRGB1
394 10:50 Race: AWHAK1TAWA1TRGB2STPC1STBD1NAPB1STAN1RONC1
395 11:05 27 G U18 1X
final
Race: BTRGG21STHI2NGTA1JHAR2JHAR3STPC1TAKA1STOR1
396 11:10 Race: ASTHI1MTAS1JHAR1JPCR1WLGC1WKDS1NAPG1VERD1
397 11:25 28 B U18 1X
final
Race: BCAMB1DILW1WHGB1TTAI1AOTE1BURN1GARI1TRGB1
398 11:30 Race: ARAHS1HAUR1MLBB1RONC1STPA1WHHS1STBD1RAHS2
399 11:45 29 G U15 2X
final
Race: BQCHA1BURN1GGHS1TRID1SLDG1OTUM1WHHS2WHHS1
400 11:50 Race: AJPCR1STPC1EGGS1RONC1CRAI1TRGG22STAN1TRGG21
401 12:05 30 B U15 4X+
final
Race: BWTLB2ROSE1STCC1STPA1OBHS1WTLB1TAKA1STPC1
402 12:10 Race: ACBHS1KGCA1STBD1WAKA1HAMB1WHAK1TIMB1HAMB2
403 12:30 31 G U17 8+
final
Race: AWLGC1RRGS1BARA1STKV1WKDS1WNCS1VILL1WENT1
404 12:45 32 B U17 4+
final
Race: BONSL2CBHS1AGSB2MACL2STCC1CROM1SHAK2ONSL1
405 12:50 Race: ACHCO1STBD1NAPB1NELB1SHAK1MACL1WTLB1STKT1
406 13:05 33 G L18 2X
final
Race: BWTLG1
GGHS1
TAKA1HAUR1MARN1STAN1STMG1STKT1MACL2
407 13:10 Race: AEGGS2OGHS1WAKA1WAKA2STMG2KAVA1MLBG1MACL1
408 13:25 34 B L18 2X
final
Race: BTAKA1MTAS1JHAR1WNHS1OTUM1WLCO2NAPB1WTLB1
409 13:30 Race: ASTBD1STPC2JPCR1STPC1TIMB1STAN1RAHS1GLDW1
410 13:45 35 G U16 4+
final
Race: BSHGH1BURN1STMG2TRGG21TEKC1WKDS2AVSG1WNHS1
411 13:50 Race: AASHB1STPC1WKDS1RRGS1STMG1WLGC1HAUR1VILL1
412 14:10 36 B U16 8+
final
Race: AWTLB1MLBB1SHAK1AGSB1HAMB1KGCA1STKT1CHCO1
413 14:25 37 G U18 4X+
final
Race: BSTMW1ASHB1VERD1OGHS1STAN1CAMB1SPLH1
414 14:30 Race: ATIMG1TAKA1BURN1WLGC1STPC1VILL1WNCS1TRGG21
415 14:45 38 B U18 2X
final
Race: BSTPA1WNHS1OBHS1
KGCA1
BURN1LYTT1CAMB1SPLH1TAKA1
416 14:50 Race: AWTLB1TRGB1TIMB2NELB1RAHS1STPA2TIMB1WHHS1
417 15:10 39 G U15 8+
final
Race: ABARA1RRGS2STMG1WKDS1RRGS1WTLG1EGGS1DIOC1
418 15:25 40 B U15 4+
final
Race: BNELB1STPA1STBD1WAKA1WLCO1HLCR1SPLH2TIMB1
419 15:30 Race: AHAMB1WTLB2ONSL1MLBB1SHAK1WTLB1HAMB2TRGB1
420 15:45 41 G U17 2X
final
Race: BNCOG1SHGH1SLDG1HAMG1NAPG1QMAR1STAN2TRGG21
421 15:50 Race: ASPLH1DUNS1ROSE1VERD1JHAR1RONC1HLCR1STKV1
422 16:05 42 B U17 4X+
final
Race: BSTKT1STPA1KGCA1WLCO1STCC1
WNHS1
TAKA1OTUM1ROTB1
423 16:10 Race: ASTPC1TIMB1NELB1MACL1STBD1MLBB1JHAR1STAN1
424 16:25 43 G N18 4+
final
Race: BSHGN1STMG3GLDW1WTLG1STMG2WLGC1ASHB1RRGS1
425 16:30 Race: AHLCR1STMG1CGHS1WKDS1SHGH1KGCA1DIOC1MLBG1
426 16:45 44 B N18 4+
final
Race: BHAMB2STPC1ASHB1AGSB1GLDW1CBHS1PUKE1WTLB1
NPLB1
427 16:50 Race: AEDWT1FRAS1MTAS1HAMB1SJHM1TRGB1SJHM2BURN1JPCR1
428 17:05 45 G U16 2X
final
Race: BCGHS1TRGG23OGHS1SLDG2TRGG22PUKE1BTHC2GLDW1
429 17:10 Race: ARONC1CRAI1WLGC1STAN1STPC1KAVA1TRGG21SLDG1
430 17:25 46 B U16 1X
final
Race: BTAKA1MLBB1QCHA1ROSE1LYTT2KAVA1CAMB1ROTB1
431 17:30 Race: ARUTH1HAVE1TRGB1KGCA1STAN1WNHS1WTKB1TRID1
432 17:40 47 G U18 8+
final
Race: BSHGN1KGCA1WNHS1SPLH1MLBG1BARA2WTLG1STMW1
433 17:45 48 B U18 8+
final
Race: BWNCS1SPLH1STBD1CHCO2
434 17:50 47 G U18 8+
final
Race: ASTMG1RRGS1BARA1CGHS1WKDS1STKV1STPC1WNCS1
435 18:10 48 B U18 8+
final
Race: AHAMB2WTLB1STKT1AGSB1HAMB1CHCO1MLBB1KGCA1