Event Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
Event 1 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
1 B A15 4+
finals
Race: A WKOC12 TGAC11 SGEC11 AKGC1 WKOC11 NSHC11 NSHC13 AKGC3
Race: B AKLC31 ROTC1 SPCC1 WESC1 AKGC2 WKOC13 NSHC12 KICC1
1 B A15 4+
heats
Race: 1 HKIC1 WKOC13 TGSC3 SGEC41 TGAC11 KICC1 MERC1 AKGC1
Race: 2 TGSC1 NSHC13 WKOC11 KICC2 TAWC1 SPCC1 TGAC12 AKLC31
Race: 3 TGAC13 AKLC32 TGSC2 CAMC31 SGEC11 NSHC12 AKGC2 WKOC12
Race: 4 SPCC2 HWBC1 ROTC1 NSHC11 WESC1 AKGC3 KICC3
Event 2 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
2 B A16 2X
finals
Race: A WESC1 BPCC2 WHAC1 BPCC1 CAMC21 TGSC1 WESC3 SGEC1
Race: B NSHC11 TGSC3 WANC1 BPCC4 TGSC2 WESC2 WREC1 CAMC31
2 B A16 2X
heats
Race: 1 BPCC1 WESC2 BPCC2 COMC1 ROTC2 CAMC32 CAMC31
Race: 2 WESC3 ROTC1 NSHC11 CAMC21 SGEC22 WANC1 BPCC5
Race: 3 WREC1 WESC1 TGSC2 NSHC1 BPCC3 WHAC1 SGEC21
Race: 4 TGSC1 BPCC4 SGEC1 TGSC3 WESC4 COMC2
Event 3 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
3 G U15 4+
finals
Race: A WESC1 WKOC32 SGEC12 WREC1 WKOC31 SGEC11 TGSC1 HKIC1
Race: B MERC1 AKLC21 NSHC23 CAMC31 WKOC21 TGAC21 AKLC22 HAMC31
3 G U15 4+
heats
Race: 1 NSHC21 WREC1 HAMC31 AKLC24 WKOC32 TGAC21 BPCC1
Race: 2 AKLC23 MERC1 TGSC1 TGAC23 HAMC11 WKOC31 NSHC23
Race: 3 WESC1 WHAC1 SGEC12 NSHC24 WKOC21 TGSC2 AKLC22
Race: 4 WKOC22 AKLC21 TGAC22 CAMC31 HKIC1 NSHC22 SGEC11
Event 4 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
4 G A16 2X
finals
Race: A CAMC21 BPCC1 TGSC1 CAMC31 HWBC1 SGEC1 CAMC22 TGAC23
Race: B ROTC1 HAMC11 WHAC1 CAMC33 SGEC2 HWBC3 TAWC1
4 G A16 2X
heats
Race: 1 CLIC1 TGAC24 AKLC21 COMC1 SGEC2 CAMC31 ROTC1
Race: 2 ROTC2 TGSC2 CAMC22 TAWC1 TGAC22 NSHC23 HWBC1
Race: 3 TGAC23 HAMC11 CLIC3 TGSC1 HWBC2 CAMC32 HKIC1
Race: 4 SGEC1 HAMC1 HWBC3 ROTC3 NSHC21 BPCC2 CAMC21
Race: 5 WHAC1 NSHC22 CAMC33 BPCC1 MERC1 TGAC21 SGEC41
Event 5 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
5 B U15 4+
finals
Race: A SGEC11 NSHC11 WESC1 AKLC33 WKOC11 AKGC2 AKGC1 TGSC1
Race: B NSHC13 TGAC11 AKLC32 WKOC13 WKOC12 NSHC12 AKGC4
5 B U15 4+
heats
Race: 1 WESC2 AKGC3 NSHC12 AKLC33 NSHC13 WKOC13 AKGC2 SGEC22
Race: 2 NSHC11 CAMC31 WKOC11 AKGC4 HKIC1 TGSC1 SGEC21 AKLC32
Race: 3 AKGC1 TGAC11 WKOC12 AKLC31 TGSC2 WESC1 SGEC11 SCR: NSHC14
Event 6 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
6 B A16 1X
finals
Race: A WREC2 WKOC11 WESC2 WREC1 ROTC1 WESC1 TGSC1 BPCC2
6 B A16 1X
heats
Race: 1 WESC1 WREC1 AKGC1 WKOC11 SCR: CLIC1 SGEC1 BPCC2
Race: 2 SGEC31 TGAC11 BPCC1 ROTC1 WREC2 TGSC1 WESC2
Event 7 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
7 G A15 4+
finals
Race: A HKIC1 AKLC21 SGEC12 WESC3 WKOC31 TAWC1 BPCC1 WESC2
Race: B AKLC22 WREC1 TGAC21 SGEC11 WKOC21 WKOC22 WESC1
7 G A15 4+
heats
Race: 1 NSHC1 TAWC1 SGEC11 WESC3 AKLC22 HKIC2 WKOC22
Race: 2 WESC1 WKOC31 TGAC21 TGAC51 AKLC21 COMC1 HKIC1
Race: 3 BPCC1 SGEC12 WESC2 WREC1 WKOC21 COMC2
Event 8 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
8 G A15 2X
finals
Race: A NSHC21 HWBC1 WKOC31 SGEC31 COMC1 TGSC2 TGSC1 TGSC3
8 G A15 2X
heats
Race: 1 COMC1 SPCC1 WKOC31 NSHC21 TGSC1 ROTC1
Race: 2 TGSC3 HWBC1 NSHC22 TGSC2 SGEC31 PETC1
Event 9 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
9 B U15 4X+
finals
Race: A WKOC11 KICC1 WHAC2 ROTC1 WHAC1 WKOC12 WESC2 BPCC1 SPCC1
Race: B SPCC2 HKIC1 WKOC13 KICC2 AKLC31 TGAC11
9 B U15 4X+
heats
Race: 1 ROTC1 SPCC2 NSHC12 BPCC1 AKLC31 WESC1 SCR: NSHC14 WKOC12
Race: 2 NSHC11 KICC1 WKOC11 TGSC1 SPCC1 CAMC31 WHAC1 TGAC11
Race: 3 HKIC1 NSHC13 TGSC2 WHAC2 WESC2 WKOC13 KICC2
Event 10 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
10 B A15 2X
finals
Race: A TGSC1 WESC2 WANC1 WESC1 HKIC1 MERC1 WKOC11 PETC1
Race: B AKGC1 NSHC1 MERC2 SGEC2 SGEC1 SCR: TGAC11 HWBC1
10 B A15 2X
heats
Race: 1 AKGC1 MERC1 TGAC11 WESC1 COMC1 SGEC2
Race: 2 HWBC1 TGSC1 HKIC1 AKGC2 WESC2 MERC2
Race: 3 PETC1 SGEC1 WANC1 HWBC2 NSHC1 WKOC11
Event 11 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
11 G A15 4X+
finals
Race: A AKLC22 COMC1 SGEC1 ROTC2 WKOC31 SGEC41 BPCC1 TGSC1
Race: B NSHC21 WKOC21 ROTC1 AKLC21 SCR: TAWC1 WKOC22 CAMC31
11 G A15 4X+
heats
Race: 1 ROTC2 NSHC21 AKLC21 SGEC41 WREC1 WKOC22 TGSC3 TGAC51
Race: 2 COMC1 HKIC1 TGSC2 ROTC1 WKOC31 NSHC22 CAMC31 AKLC22
Race: 3 SGEC1 BPCC1 AKLC23 TAWC1 TGSC1 WKOC21 COMC2
Event 12 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
12 G A16 1X
finals
Race: A TGSC1 CAMC21 HWBC2 SGEC31 HWBC1 COMC1 HWBC3 TGSC2
Race: B CAMC32 BPCC2 NSHC1 TGSC3 TAWC1 HWBC5 TGAC21
12 G A16 1X
heats
Race: 1 SGEC31 COMC1 TGSC3 HWBC5 CAMC31 SPCC1 BPCC2 CLIC1
Race: 2 TGAC21 BPCC3 TAWC1 AKLC21 TGSC1 CAMC21 HWBC1 SGEC1
Race: 3 TAWC3 CAMC32 HWBC2 HWBC4 COMC2 HWBC3 TGSC2 NSHC1
Event 13 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
13 B A15 4X+
finals
Race: A ROTC1 WHAC1 SGEC11 WESC1 TGAC11 BPCC1 AKLC1 WKOC11
Race: B TGSC1 TGSC2 SGEC41 NSHC11 SCR: WKOC12 ROTC2 CAMC31 HKIC1
13 B A15 4X+
heats
Race: 1 WESC1 WHAC1 MERC1 ROTC2 TGSC3 AKGC1 HKIC1
Race: 2 HKIC2 TGAC11 SGEC41 TGSC1 BPCC2 HWBC1 AKLC1
Race: 3 WKOC12 SPCC2 SGEC11 CAMC31 TGAC12 ROTC1
Race: 4 TGSC2 NSHC11 BPCC1 WKOC11 SGEC1 SPCC1
Event 14 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
14 G A16 4+
finals
Race: A HKIC1 TGAC21 SGEC1 CAMC21 WKOC31 HAMC31 HAMC11 HWBC1
14 G A16 4+
heats
Race: 1 HAMC21 NSHC21 HAMC11 SGEC1 HKIC1 WKOC31
Race: 2 WESC1 HAMC31 CAMC21 HWBC1 TGAC21
Event 15 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
15 G U15 4X+
finals
Race: A SGEC11 ROTC1 TGAC22 WREC1 TGAC21 ROTC2 BPCC1 CAMC31
Race: B TGAC23 TGAC24 HKIC1 WKOC31 WKOC22 SCR: NSHC23 TGSC1
15 G U15 4X+
heats
Race: 1 WKOC32 WHAC1 TGAC23 WREC1 NSHC23 TGSC2 CAMC31 ROTC2
Race: 2 TGSC1 HKIC1 NSHC21 TGAC21 ROTC1 SGEC11 MERC1 WKOC21
Race: 3 TGAC24 NSHC22 WKOC22 HAMC11 TGAC22 BPCC1 WKOC31
Event 16 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
16 W Prm 2-
finals
Race: A RPCA2 RPCA1 RNZX1 RPCW2 RPCW1 RPCA3
16 W Prm 2-
heats
Race: 1 RPCA3 RPCW2 RNZX1 RPCA1 RPCW1 RPCA2
Event 17 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
17 M Prm 2-
finals
Race: A RNZX6 RNZX4 RNZX5 RNZX1 RNZX2 RPCW1 RNZX3 RPCW3
Race: B RPCA1 WESC2 WESC1 RPCW2 RPCA2 WESC3 RPCA3
17 M Prm 2-
heats
Race: 1 WESC3 RNZX6 RPCA1 RPCW1 RNZX1 RPCA4
Race: 2 RPCA3 RPCW2 RNZX2 RPCW4 WESC1 RNZX4
Race: 3 RPCW3 RPCA2 RNZX5 SCR: NSHC1 WESC2 RNZX3
Event 18 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
18 B A17 2-
finals
Race: A CLIC1 NSHC11 NSHC12 WKOC11 AKGC1 AKGC2 WANC1 WANC2
18 B A17 2-
heats
Race: 1 NSHC12 SGEC31 CLIC1 AKGC1 WANC1 SCR: NSHC13
Race: 2 WKOC11 AKGC2 NSHC11 SPCC1 WANC2
Event 19 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
19 G A17 2X
finals
Race: A TGSC1 HWBC2 CAMC21 SGEC11 TGSC2 WKOC21 WANC1 WESC1
Race: B CLIC1 AKLC23 AKLC21 HWBC3 WANC2 TGAC21 SGEC2
19 G A17 2X
heats
Race: 1 AKLC21 COMC1 SGEC11 TAWC1 WELC3 HWBC3 WKOC21 CLIC1
Race: 2 SGEC2 WANC2 WELC2 TGAC21 WELC1 MERC1 TGSC2 HWBC2
Race: 3 CAMC21 WANC1 TGSC1 BPCC1 AKLC22 SPCC1 WESC1 AKLC23
Event 20 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
20 W Clb 1X
finals
Race: A TGAC1 HAMC1 WREC2 HWBC2 NSHC21 WHAC1 TGAC51 TGAC2
Race: B WELC1 CAMC1 WESC1 AKLC1 WTMC1 BPCC1 HWBC1 TGAC21
20 W Clb 1X
heats
Race: 1 HWBC2 HAMC1 PETC1 KICC1 ROTC2 BPCC1 COMC1 TGAC21
Race: 2 NSHC21 WESC1 WELC1 COMC3 WREC1 TGAC51 SCR: HWBC3
Race: 3 WREC2 WTMC1 HWBC1 HWBC4 KICC2 TGAC1 WKOC31
Race: 4 CAMC1 AKLC1 SCR: HWBC5 TGAC2 WHAC1 NSHC22 COMC2
Event 21 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
21 M Clb 1X
finals
Race: A HAMC1 BPCC3 WHAC1 COMC1 CAMC31 WKOC2 BPCC4 CAMC1
Race: B ROTC1 COMC2 PORC1 HAMC2 HWBC1 WKOC1 CAMC2 BPCC1
21 M Clb 1X
heats
Race: 1 BPCC3 AKGC1 SGEC11 COMC1 WESC1 BPCC1 WKOC1 SGEC1
Race: 2 SCR: AKLC1 BPCC4 ROTC1 COMC5 COMC3 PORC1 CAMC31
Race: 3 CAMC2 COMC4 AKGC2 HWBC1 WHAC1 HAMC1 PETC2
Race: 4 PETC1 CAMC1 COMC2 SCR: PORC2 COMC6 WKOC2 HAMC2
Event 22 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
22 M O14 Snr 2X
finals
Race: A TGAC1 ROTC1 HWBC1 HWBC2 AKLC2 AKLC1 HAMC1 MELU1
22 M O14 Snr 2X
heats
Race: 1 MELU1 HWBC2 AKLC1 TGAC2 ROTC1
Race: 2 WESC1 AKLC2 HAMC1 HWBC1 TGAC1
Event 23 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
23 B A17 2X
finals
Race: A CAMC21 ROTC1 CAMC22 WANC1 SGEC31 WHAC1 SGEC2 TGSC1
Race: B TGSC2 COMC1 WESC1 WANC2 TGSC3 SGEC1 TGSC4
23 B A17 2X
heats
Race: 1 TGSC2 CAMC23 WHAC1 SPCC1 CAMC21 SGEC1 WANC1
Race: 2 CLIC1 SGEC31 TGSC4 WESC1 SGEC21 ROTC1 TGSC1
Race: 3 SGEC2 CAMC22 SCR: SGEC41 TGSC3 WANC2 COMC1
Event 24 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
24 G A15 8+
finals
Race: A HAMC11 HKIC1 SGEC11 WESC1 WKOC31 ROTC1 AKLC21 WKOC21
Race: B AKLC22 NSHC21 AKLC24 TGSC1 AKLC25 SCR: WREC1 NSHC2
24 G A15 8+
heats
Race: 1 TGSC1 WESC1 AKLC22 WREC1 AKLC23 ROTC1
Race: 2 HKIC1 WKOC31 HAMC11 WHAC1 AKLC24 NSHC2
Race: 3 AKLC25 SGEC11 AKLC21 WKOC21 NSHC21
Event 25 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
25 W Clb 4+
finals
Race: A WESC1 HAMC11 HAMC1 WKOC31 NSHC2 NSHC1 CLIC1 HAMC2
25 W Clb 4+
heats
Race: 1 WELC1 HAMC2 CAMC21 TAWC1 NSHC1 HAMC11 ROTC1 WKOC31
Race: 2 HWBC1 WESC1 CLIC1 CAMC31 HAMC1 CAMC1 SCR: PETC1 NSHC2
Event 26 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
26 W Prm 1X
finals
Race: A RNZX3 RNZX8 RNZX2 RNZX1 RPCW1 RNZX5 RPCW4 RNZX9
Race: B WKOC1 WESC1 RPCW5 RPCW3 RNZX6 RPCA1 WESC3
26 W Prm 1X
heats
Race: 1 RNZX10 WTMC1 WKOC1 RNZX1 RNZX5 RPCA1 HWBC3 RNZX3
Race: 2 HWBC2 RPCA3 RPCW3 SCR: RNZX4 RPCW1 RNZX8 RPCW5 WESC3
Race: 3 RNZX9 WTMC2 WESC1 RPCW4 HWBC1 WESC4 RNZX6 RNZX2
Event 27 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
27 M Prm 1X
finals
Race: A CAMC1 RNZX5 RNZX3 RNZX1 RNZX2 RNZX4 RNZX10 RNZX7
Race: B CAMC2 WKOC1 RNZX6 HWBC1 RNZX9 RNZX8 RPCW4 RPCW1
27 M Prm 1X
heats
Race: 1 ROTC1 RNZX1 RPCW1 RNZX5 WESC2 RNZX8 RPCA1 HWBC2
Race: 2 AKLC1 RPCA2 RNZX6 RPCW2 CAMC2 RNZX10 HAMC1 RNZX2
Race: 3 RNZX11 WESC1 WHAC1 RPCW4 RNZX9 CAMC1 RNZX3
Race: 4 RPCW3 RNZX12 WKOC1 HWBC1 RNZX7 RNZX4 AKLC2
Event 28 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
28 M Clb 8+
finals
Race: A SSAS1 AKLC2 HKIC1 HWBC1 TGAC11 TGAC1 HWBC2
28 M Clb 8+
heats
Race: 1 TGAC1 HWBC2 SSAS1 HKIC1 AKLC2 TGAC11 HWBC1
Event 29 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
29 G A17 2-
finals
Race: A SGEC11 SGEC2 NSHC22 HKIC1 NSHC21 NSHC23 TGAC21 WANC1
29 G A17 2-
heats
Race: 1 WANC2 NSHC22 CLIC1 SGEC11 TGAC21 NSHC21
Race: 2 WHAC1 SGEC2 NSHC23 WANC1 HKIC1
Event 30 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
30 W Nov 8+
finals
Race: A WELC2 HAMC1 WKOC31 WELC1 COMC1
30 W Nov 8+
heats
Race: 1 WELC2 WKOC31 COMC1 WELC1 HAMC1
Event 31 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
31 W O14 Clb 2X
finals
Race: A WHAC1 AKLC1 WKOC31 WELC1 WREC1 HWBC1 TGAC2 TGAC1
Race: B WELC2 PETC2 COMC1 WESC1 COMC2 WELC3 KICC1 MERC1
31 W O14 Clb 2X
heats
Race: 1 WELC1 KICC1 PETC1 COMC2 SCR: HWBC4 CAMC1 AKLC1
Race: 2 HWBC2 COMC1 WREC1 WELC2 TGAC51 ROTC1 WHAC1
Race: 3 WESC1 WKOC31 HWBC3 PETC2 TAWC1 TGAC2
Race: 4 HAMC11 CLIC1 TGAC1 HWBC1 WELC3 MERC1
Event 32 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
32 B A16 4+
finals
Race: A WESC1 NSHC13 WKOC11 NSHC11 WKOC12 AKGC1 AKGC2 NSHC12
Race: B AKLC31 HAMC32 SCR: CAMC31 HAMC31 WESC3 KICC1 AKGC3
32 B A16 4+
heats
Race: 1 SGEC41 WANC1 AKLC31 NSHC11 WESC1 AKGC1 KICC1
Race: 2 NSHC13 KICC2 WKOC12 WESC2 CAMC31 AKGC3 NSHC12
Race: 3 AKGC2 WESC3 NSHC1 HAMC32 WKOC11 HAMC31 KICC3
Event 33 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
33 M Snr 2-
finals
Race: A SCR: WELC1 MELU1 NSHC1 HWBC1 WKOC11 HAMC1 HWBC2 WHAC1
33 M Snr 2-
heats
Race: 1 WELC1 HWBC4 HWBC2 NSHC1 AKLC2 WKOC11 NSHC2 ROTC1
Race: 2 HAMC1 SCR: AKLC1 HWBC3 HWBC1 WHAC1 AKGC1 MELU1 WELC2
Event 34 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
34 B A15 8+
finals
Race: A TGAC11 SPCC1 AKLC32 NSHC11 WKOC11 SGEC11 AKGC1 KICC1
34 B A15 8+
heats
Race: 1 AKGC2 SPCC1 NSHC11 SGEC11 AKLC31 KICC1 TGSC1
Race: 2 MERC1 WKOC11 WHAC1 AKLC32 AKGC1 TGAC11 HKIC1
Event 35 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
35 M Prm 4-
finals
Race: A RNZX1 RNZX3 RPCW1 WESC1 RPCA1 RNZX2 RPCW2
35 M Prm 4-
heats
Race: 1 RPCW2 WESC1 RNZX1 RPCW1 RNZX2 RPCA1 RNZX3
Event 36 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
36 W Prm 4-
finals
Race: A RPCA1 RPCW1
36 W Prm 4-
heats
Race: 1 RPCW1 RPCA1
Event 37 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
37 G A17 4X+
finals
Race: A TAWC1 AKLC21 HWBC2 CAMC21 TGSC1 HWBC1 HKIC1 BPCC1
37 G A17 4X+
heats
Race: 1 BPCC1 AKLC21 HWBC1 CAMC21 WELC1 WANC1 ROTC1
Race: 2 TGSC1 HKIC1 SGEC41 TAWC1 CLIC1 SPCC1 HWBC2
Event 38 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
38 W Clb 8+
finals
Race: A NSHC1 WHAC1 WKOC31 HAMC1 PETC1 WELC1
38 W Clb 8+
heats
Race: 1 NSHC1 WKOC31 PETC1 WHAC1 WELC1 HAMC1
Event 39 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
39 M Clb 4+
finals
Race: A AKLC1 TGAC1 WELC1 HAMC41 HAMC1 HKIC1 WREC1 HWBC1
39 M Clb 4+
heats
Race: 1 HWBC2 HKIC1 HWBC1 TGAC1 HAMC41 AKLC31
Race: 2 HAMC1 AKLC32 WREC1 AKLC1 SCR: AKGC1 WELC1
Event 40 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
40 M O14 Prm 2X
finals
Race: A WHAC1 RPCA1 RPCW1 RNZX1 RNZX2 RNZX3 WKOC1 SCR: WESC1
40 M O14 Prm 2X
heats
Race: 1 WESC1 RNZX3 RPCW2 RPCA1 RNZX1
Race: 2 SCR: WESC2 RPCA2 RPCW1 RNZX2 WKOC1 WHAC1
Event 41 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
41 W O14 Prm 2X
finals
Race: A HWBC1 SCR: RPCA1 RPCW3 RPCW1 RNZX2 RPCW4 WESC1 WESC2
41 W O14 Prm 2X
heats
Race: 1 CLIC1 WESC2 RPCW1 SCR: RNZX3 RPCA1 RPCW4
Race: 2 HWBC1 WESC1 SCR: RPCW2 RNZX2 RPCW3 WTMC1
Event 42 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
42 B A17 4+
finals
Race: A SSAS1 WANC1 KICC1 NSHC13 NSHC11 WKOC11 AKLC31 SPCC1
42 B A17 4+
heats
Race: 1 NSHC11 AKLC32 SGEC41 KICC2 AKLC31 KICC1 SSAS1 AKGC1
Race: 2 SPCC1 NSHC13 TGSC1 KICC3 SCR: NSHC12 AKLC33 WKOC11 WANC1
Event 43 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
43 G U15 8+
finals
Race: A NSHC22 WKOC21 WKOC31 SGEC11 TGAC21 AKLC21 HAMC11 TGSC1
43 G U15 8+
heats
Race: 1 AKLC22 HAMC11 WESC1 TGAC21 WKOC31 NSHC22
Race: 2 TGSC1 TGAC22 WKOC21 AKLC21 SGEC11 NSHC21
Event 44 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
44 W Snr 4-
finals
Race: A HAMC11 WESC1 CAMC1 TGAC1 CLIC1
44 W Snr 4-
heats
Race: 1 CLIC1 CAMC1 HAMC11 WESC1 SCR: NSHC1 TGAC1
Event 45 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
45 M Snr 4-
finals
Race: A BPCC1 WELC1 WKOC11 WESC1 HWBC1 HAMC1 AKLC1 MELU1
45 M Snr 4-
heats
Race: 1 MELU1 WELC1 HAMC1 SCR: AKLC2 WESC1
Race: 2 AKLC1 NSHC1 BPCC1 HWBC1 WKOC11
Event 46 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
46 M Nov 4+
finals
Race: A WESC1 WESC2 HWBC2 WKOC11 AKLC1 HWBC1 AKLC31 SCR: HAMC2
Race: B WTMC1 TGAC11 TGAC12 AKGC1 HKIC1 COMC1 HAMC1
46 M Nov 4+
heats
Race: 1 WTMC1 WESC2 HWBC3 AKLC1 HKIC1 COMC1 AKLC32
Race: 2 HAMC1 AKGC1 AKLC31 WTMC2 TGAC12 HWBC2
Race: 3 HAMC2 WKOC11 TGAC11 HWBC1 WESC1 AKLC2
Event 47 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
47 B A16 8+
finals
Race: A AKGC2 AKGC1 TGSC1 NSHC11 KICC1 WKOC11 SPCC1 NSHC13
47 B A16 8+
heats
Race: 1 NSHC12 SPCC1 KICC1 TGSC1 AKGC2 KICC2 HAMC31
Race: 2 AKGC1 WKOC11 KICC3 NSHC13 NSHC11 WANC1
Event 48 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
48 G A16 4X+
finals
Race: A CAMC31 TGAC21 TGSC1 BPCC1 CAMC21 NSHC22 WHAC1 SGEC1
Race: B TGAC23 HAMC11 ROTC1 HKIC1 TGAC22 SGEC2 COMC1
48 G A16 4X+
heats
Race: 1 TGAC21 SGEC2 TGAC23 HWBC1 SGEC1 CAMC21
Race: 2 NSHC21 COMC1 ROTC1 TGSC1 WHAC1 CAMC31
Race: 3 HKIC1 HAMC11 BPCC1 NSHC22 TGAC22
Event 49 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
49 W O14 Snr 2X
finals
Race: A TGAC51 TGAC1 MERC1 HWBC1 WESC1 HWBC2 CAMC1 HAMC1
49 W O14 Snr 2X
heats
Race: 1 TGAC51 MERC1 WESC1 HWBC1 CAMC1 TGAC1 HWBC2 HAMC1
Event 50 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
50 M Snr 1X
finals
Race: A PORC2 TGAC1 WKOC1 CAMC1 WESC1 SCR: WKOC2 CAMC31 CAMC3
50 M Snr 1X
heats
Race: 1 TGAC1 CAMC3 SCR: WESC2 CAMC1 HWBC1 AKLC1 COMC1 WKOC2
Race: 2 AKLC2 PORC2 CAMC31 WESC3 WKOC1 CAMC2 WESC1
Event 51 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
51 G A16 8+
finals
Race: A SCR: HAMC11 HAMC31 NSHC21 SCR: HAMC21 SGEC11 AKLC21 HKIC1
51 G A16 8+
heats
Race: 1 SCR: HAMC21 AKLC21 SGEC11 HKIC1 HAMC31 NSHC21 HAMC11
Event 52 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
52 B A17 1X
finals
Race: A WESC1 AKGC1 CAMC21 KICC1 CAMC22 SGEC31 WHAC1 ROTC1
Race: B COMC1 CLIC2 CAMC23 TGSC1 SGEC4 WHAC2 SGEC2
52 B A17 1X
heats
Race: 1 COMC1 CAMC23 SCR: SGEC3 SGEC31 WHAC2 KICC1 SGEC5 SPCC2
Race: 2 SGEC2 SCR: CLIC1 AKGC1 SGEC11 CAMC22 WESC1 ROTC1
Race: 3 SGEC1 CLIC2 SGEC4 TGSC1 SPCC3 WHAC1 CAMC21
Event 53 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
53 G A17 4+
finals
Race: A AKLC21 WESC1 HAMC31 NSHC21 TGAC21 WANC1 SCR: NSHC22 CLIC1
53 G A17 4+
heats
Race: 1 CLIC1 WESC1 WELC1 TAWC1 WANC1 NSHC21
Race: 2 TGAC21 NSHC22 HAMC31 AKLC21 CLIC2
Event 54 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
54 M Clb 4X-
finals
Race: A AKLC1 COMC1 SCR: HAMC2 BPCC1 HWBC2 HAMC1 CLIC1 HWBC1
54 M Clb 4X-
heats
Race: 1 HWBC2 HAMC2 CLIC1 AKLC1 WKOC11
Race: 2 HAMC1 BPCC1 COMC1 HWBC1
Event 55 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
55 W Snr 1X
finals
Race: A CAMC1 SCR: WESC1 SCR: NSHC22 WHAC1 TGAC21 WTMC1 SCR: NSHC21
55 W Snr 1X
heats
Race: 1 NSHC22 CAMC1 SCR: NSHC21 TGAC21 WTMC1 WHAC1
Event 56 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
56 W Clb 4X-
finals
Race: A AKLC1 WESC1 ROTC1 TGAC1 WHAC1 WELC1 CAMC1 COMC1
56 W Clb 4X-
heats
Race: 1 PETC1 ROTC1 CAMC1 AKLC1 HWBC1 WHAC1
Race: 2 SCR: HAMC1 TGAC1 WESC1 WELC1 MERC1 COMC1
Event 57 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
57 B A17 4X+
finals
Race: A SCR: AKLC33 TGSC1 WANC1 SCR: AKLC32 CAMC21 AKGC1 SCR: AKLC31 SGEC21 WKOC11
57 B A17 4X+
heats
Race: 1 CAMC21 AKLC31 SCR: NSHC11 AKLC33 WANC1
Race: 2 TGSC1 AKLC32 SGEC21 AKGC1
Event 58 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
58 B U15 8+
finals
Race: A KICC1 TGSC1 AKGC1 AKLC31 WKOC11 AKGC2 NSHC11 SPCC1
58 B U15 8+
heats
Race: 1 WKOC11 WESC1 WHAC1 NSHC11 AKGC1 KICC1
Race: 2 SPCC1 NSHC12 AKLC31 AKGC2 TGSC1
Event 59 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
59 W Nov 4+
finals
Race: A HAMC1 CAMC31 TAWC1 WKOC31 WKOC32 HAMC2 CAMC21 WESC1
59 W Nov 4+
heats
Race: 1 WKOC31 CAMC31 WELC3 WESC1 HAMC2 COMC1 WELC1
Race: 2 WELC2 HAMC1 CAMC21 WKOC32 WELC4 TAWC1 NSHC1
Event 60 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
60 G A17 1X
finals
Race: A WKOC21 BPCC3 HWBC2 WANC1 CAMC21 CAMC22 BPCC2 HWBC3
60 G A17 1X
heats
Race: 1 SPCC1 TAWC1 WANC1 HWBC1 CAMC22 BPCC3 HWBC3 SCR: WKOC22
Race: 2 WKOC21 HWBC2 CAMC21 BPCC2 HWBC4 WANC2 AKLC21 SGEC1
Event 61 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
61 W Prm 4X-
finals
Race: A RPCW1 HWBC1 WESC1 SCR: RNZX1 RPCW2
61 W Prm 4X-
heats
Race: 1 HWBC1 RPCW2 WESC1 RPCW1
Event 62 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
62 M Prm 4X-
finals
Race: A WHAC1 RNZX2 TGAC1 RNZX1 RPCA1 RNZX3 HAMC1
62 M Prm 4X-
heats
Race: 1 WHAC1 RPCA1 RNZX2 HAMC1 RNZX3 TGAC1 RNZX1
Event 63 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
63 M Nov 8+
finals
Race: A TGAC11 WKOC11 AKLC1 WESC1 AKLC31 HWBC1 WTMC1 HAMC1
63 M Nov 8+
heats
Race: 1 WTMC1 WKOC11 WESC1 AKLC31 TGAC11 AKLC1 HAMC1 HWBC1
Event 64 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
64 B A16 4X+
finals
Race: A CAMC31 BPCC2 TGSC1 TGSC2 WESC1 BPCC1 ROTC1 SPCC1
Race: B TGAC11 ROTC2 COMC1 SGEC41 NSHC11 WESC2 WESC3
64 B A16 4X+
heats
Race: 1 TGSC1 CAMC31 WESC2 BPCC1 TGAC11 WKOC11
Race: 2 BPCC3 SPCC1 COMC1 TGSC2 ROTC1 WESC3
Race: 3 ROTC2 SGEC41 NSHC1 NSHC11 BPCC2 WESC1
Event 65 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
65 W Snr 2-
finals
Race: A WESC1 NSHC1 CAMC2 WKOC31 WKOC32 CAMC1 WREC1 HAMC11
65 W Snr 2-
heats
Race: 1 WKOC32 SCR: HWBC1 WREC1 WESC1 CAMC2 WELC2 CLIC1 WELC3
Race: 2 NSHC1 CAMC1 HAMC11 WKOC31 CLIC2 ROTC1 WELC1 SCR: PETC1
Event 66 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
66 M O14 Clb 2X
finals
Race: A WKOC12 BPCC2 BPCC1 HWBC2 ROTC1 WREC2 COMC1 HWBC1
Race: B HKIC1 CAMC31 COMC2 TGAC1 HKIC2 NSHC1 TGAC2
66 M O14 Clb 2X
heats
Race: 1 HWBC1 AKLC1 COMC1 WREC1 PETC1 WKOC12 HKIC1 BPCC1
Race: 2 PETC2 WREC2 COMC2 SCR: PORC1 COMC3 TGAC2 HWBC2 NSHC1
Race: 3 WKOC11 TGAC1 ROTC1 CAMC31 HAMC1 BPCC2 HKIC2
Event 67 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
67 G A17 8+
finals
Race: A AKLC21 NSHC21 HAMC31 WESC1 AKLC22 HKIC1 WESC2
67 G A17 8+
heats
Race: 1 HKIC1 AKLC21 WESC2 HAMC31 NSHC21 WESC1 AKLC22
Event 68 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
68 W Prm 8+
finals
Race: A NSHC1 SCR: WESC1 RPCA1 RPCW1
68 W Prm 8+
heats
Race: 1 NSHC1 RPCA1 WESC1 RPCW1
Event 69 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
69 B A17 8+
finals
Race: A KICC1 NSHC12 AKLC32 WKOC11 SSAS2 WANC1 SPCC1 AKLC31
69 B A17 8+
heats
Race: 1 WANC1 AKLC31 WKOC11 NSHC12 KICC2
Race: 2 AKLC32 SPCC1 KICC1 SSAS2
Event 70 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
70 M Prm 8+
finals
Race: A SSAS1 HWBC1 WESC1 RPCA1 RPCW1 NSHC11
70 M Prm 8+
heats
Race: 1 RPCA1 HWBC1 SSAS1 WESC1 NSHC11 RPCW1
Event 71 draw Division Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
71 M Opn 1X (P)
finals
Race: A CAMC1
71 M Opn 1X (P)
heats
Race: 1 CAMC1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: WESC1) was scratched after being drawn in the race.

User log in

log in

hide

You only require a rowIT login for running regattas or if you have been given the job of making entries for an organisation.

Notes

Clubs. If you only have a password for the RowingNZ website then you will need a rowIT login so please contact us.

Schools. If you have a password provided by NZSSRA then you should log in through the school rowing website.