Monday, 26th March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 1 B U17 1X
heat
Race: 1TRID1KGCA1TAWA1WNCS2AQUI1KAVA2WLCO1MTAS1
B 08:04 Race: 2STAN1ROTB1STPC4BURN1ROSE1ONSL2WNCS1NAPB1
C 08:08    Race: 3SPTW1GBHS1QCHA1WNCS3MTAL2CAMB1SPLH1
D 08:12    Race: 4STPC3ONSL1SPTW2RONC1TRGB1SJHS1
E 08:16    Race: 5STAN2TAWA2MANC1RAHS1STKV1JHAR1WAKA1
F 08:20    Race: 6KGCA2LIND1RAHS2WLCO2TAKA1MTAL1KAVA1
G 08:24    Race: 7STBD1WAIU1RUTH1SPLH2JMCG1NAPB2STPC1
H 08:28 2 G U17 4+
heat
Race: 1VILL2HAUR1WKDS2NCOG1TRGG2STPC1SHGH1STMG2
I 08:32 Race: 2WENT1DIOC1WNCS1WNHS1WTLG1WLGC1MLBG1NGTA1
J 08:36    Race: 3VILL1WKDS1TRGG1BARA1STMG1AVSG1TEAW1
K 08:40 3 B U15 2X
heat
Race: 1STBD3STPC1RAHS1WAKA2STKT2RONC1TRGB1ROSE1
L 08:44 Race: 2RONC2KHSD1WHAK1PUKE1STBD4HLCR1SLDB1STKT1
M 08:48    Race: 3CBHS1QCHA1MTAS1STAN2CROM1STBD1WTLB2BURN1
N 08:52    Race: 4STPC2WAKA1SPLH1STBD2STAN1STBD5WTLB1TRGB2
O 08:56 4 G U15 4X+
heat
Race: 1HAUR1STPC1TAKA1TRGG1RRGS4STHI1MACL1
P 09:00 Race: 2EGGS1TRGG2BURN1SAMU1RRGS3DIOC2CGHS1
Q 09:04    Race: 3STMG1MLBG1RONC1RRGS2DIOC1STKT1RAHS1
R 09:08    Race: 4WNGC1RRGS1VILL1NCOG1CGHS2PUKE1
S 09:12 5 B U18 2-
heat
Race: 1CROM1WLCO1ONSL1WTLB1SPTW1AGSB1WENT1
T 09:16 Race: 2NAPB1MLBB2STPC1STKT1SPLH1CBHS1
U 09:20    Race: 3NELB1AGSB2ASHB1JMCG1MLBB1STKT2
V 09:24 6 G U18 2X
heat
Race: 1RGSX1ONSL1QCHA1TAKA2DUNS1RONC1WLGC1
W 09:28 Race: 2MARN1SLDG1NCOG1OGHS2ROSE1SAMU1JHAR1TAKA1
X 09:32    Race: 3JPCR1SHGH1SPLH2QMAR1STPC1WAKA1MLBG1
Y 09:36    Race: 4OGHS1CAMP1TRGG1SPLH1IONA1
Z 09:44 7 B U16 4X+
heat
Race: 1WNHS1FRAN1KGCA2STBD1TRGB1NELB1BURN1AGSB1
A 09:48 Race: 2STCC2STKT1KGCA1CHCO1CBHS1WLCO1ROSE1HAMB1
B 09:52    Race: 3STCC1WHAK1STBD2SLDB1SPLH1WTLB1WLCO3RAHS1
C 09:56    Race: 4WAKA1STPC1STAN1STPA1WLCO2WNHS2TIMB1KGCA3
D 10:00 8 G U16 1X
heat
Race: 1EGGS1TIMG1WLGC1WENT1KGCA1PUKE1TEKC1WTKG1
E 10:04 Race: 2ASHB1KAVA1SLDG1NAPG1WMEA1STKV2OTUM2CGHS1
F 10:08    Race: 3TEAW1NAPG2STHI2QCHA1WTKG2TRGG1COLU1MLBG1
G 10:12    Race: 4DUNS1STKV1KAVA2WOOD1STHI1STPC1TAKA1OTUM1
H 10:16    Race: 5RONC1QCHA2WNHS1WNCS1STMG1WHHS1ROSE1SLDG2
I 10:20 9 B N18 2X
heat
Race: 1NAPB1STBD1DUNS1TIMB2TAKA1SLDB3WHHS2
J 10:24 Race: 2KAVA1MLBB1SLDB2STBD2WAKA1QCHA1CBHS1
K 10:28    Race: 3SLDB1KHSD1TIMB1OBHS1NPLB1STCC1KHSD2
L 10:32    Race: 4HAUR1WHHS1JPCR1STLN1NAPB2NPLB2
M 10:36 10 B U17 8+
heat
Race: 1AGSB1MLBB1CHCO1SHAK1
N 10:40 Race: 2ONSL1STKT1HAMB1SJHM1WNCS1
O 10:52 11 G U17 4X+
heat
Race: 1CAMB1NCOG1VILL1SLDG2TEAW1STHI1KGCA1TRGG1
P 10:56 Race: 2HAUR1AVSG1STHI2STPC1ROTG1DIOC1WLGC2
Q 11:00    Race: 3TRGG2WHHS1CRAI1WLGC1RRGS1HAMG1OGHS1
R 11:04    Race: 4TIMG1WTKG1SLDG1SPLH1MLBG1STAN1WTLG1PARA1
S 11:16 12 B L18 4+
heat
Race: 1SPLH1NELB1TRGB1STKV1CHCO2SHAK2
T 11:20 Race: 2HAMB1SJHM1WNHS1AGSB1CHCO1SHAK1
U 11:24 13 G U15 4+
heat
Race: 1WKDS1TRGG1SHGH2STMG2WNGC1RRGS4WTLG1
V 11:28 Race: 2STKT1RRGS1SHGN1VILL1BARA1EGGS1RRGS5
W 11:32    Race: 3MLBG1STMG3WKDS2RRGS2WTLG2DIOC1SHGH1
X 11:36    Race: 4HAUR1STMG1BURN1RRGS3STPC1TRGG2
Y 11:40 14 B U18 4X+
heat
Race: 1NELB1TRGB1STPC2TRGB2JHAR1STPA1STBD1TRGB3
Z 11:44 Race: 2TAKA1AGSB1KGCA1STCC1SJNX1TIMB1STPC1
A 11:52 15 G U18 2-
heat
Race: 1WTLG1WNHS2STKV1WENT1MLBG1STKT1STPC1
B 11:56 Race: 2EGGS1WNHS1WTLG2STMG2WLGC1ASHB1SAMU1
C 12:00    Race: 3ONSL1STMG1WLGC2STKT2STKV2BARA1WENT2
D 12:08 16 B U16 4+
heat
Race: 1CHCO1RAHS1STKT1HAMB2WNHS2ONSL2WLCO1TRGB2
E 12:12 Race: 2STPA1STPC1HAMB3STKT2WTLB1WNHS1STBD1STCC1
F 12:16    Race: 3WNCS1STBD2OBHS1WLCO2BURN1CBHS1MTAL1TRGB1
G 12:20    Race: 4TIMB1STCC2SHAK1FRAN1HAMB1WTLB2ONSL1WLCO3
H 12:24 17 G U16 8+
heat
Race: 1DIOC1CGHS1WTLG1STHI1SLDG1STMG2
I 12:28 Race: 2STKV1SHGH1NGTA1WKDS1SAMU1NCOG1
J 12:32    Race: 3CRAI1WLGC1RRGS1RAHS1STMG1
K 12:36 18 G L18 4+
heat
Race: 1PUKE1STHI1NGTA1MACL1CGHS1STMG1
L 12:40 Race: 2VILL1DIOC1WTLG1EGGS1WNHS1
M 12:44 19 B U17 2X
heat
Race: 1BURN1JHAR2GBHS1HAUR2TRGB1WLCO2STPC1SPLH2
N 12:48 Race: 2NPLB1KGCA3WTLB2MTAS1STAN2OBHS1HAMB1STPC2
O 12:52    Race: 3NAPB2WTLB1KGCA2WHAK1WLCO1JHAR1WMEA1NELB1
P 12:56    Race: 4KGCA1CAMB1ASHB1HAUR1KGCA4JHAR3STPC3WAKA1
Q 13:00    Race: 5TAWA1RAHS1SPTW1PUKE1JPCR1NAPB3STAN1
R 13:04 20 G U17 1X
heat
Race: 1SLDG2IONA1QMAR1CAMB1DUNS2ONSL1WMEA1RONC1
S 13:08 Race: 2QMAR3STHI3QCHA1PUKE1CULI1AQUI1TEAW1KAVA2
T 13:12    Race: 3SAMU1WLGC3RGSX1COLU1TAKA1STHI1KAIA1WHHS1
U 13:16    Race: 4RRGS1OGHS1SLDG1PUKE2WAKA1CGHS1TIMG1
V 13:20    Race: 5QMAR2BURN1KAVA1DUNS1MTAS1HLCR1SPLH1
W 13:24    Race: 6STHI2WLGC1BTHC1TEKC1TRGG1RGSX2WOOD1
X 13:28 21 B U15 8+
heat
Race: 1MTAL1SHAK1WTLB1SPLH1AGSB1HAMB1
Y 13:32 Race: 2OBHS1STBD1HAMB2STKT1CBHS1
Z 13:36 22 G N18 2X
heat
Race: 1NCOG1SPLH1RRGS1WHHS1AVSG1WTKG1
A 13:40 Race: 2CRAI1PARA1MACL2KGCA1WHHS2OGHS1STMG1
B 13:44    Race: 3WLGC1KAVA1WTLG1CGHS1AVDC1TRGG3
C 13:48    Race: 4STHI1NGTA1TRGG2MARN1VILL1SAMU1STPC1
D 13:52    Race: 5CAMP1PIOP1TRGG1CRAI2COLU1MACL1SLDG1
E 13:56 23 B U18 4+
heat
Race: 1MACL1SJNX1MLBB1CHCO2AGSB1STCC1WTLB2SHAK1
F 14:00 Race: 2NAPB1SPLH1WTLB1TRGB1HAMB1CBHS1SHAK2CHCO1
G 14:04 24 G U18 4+
heat
Race: 1MLBG1ONSL1CRAI1WENT1WNCS2BARA1STMG1
H 14:08 Race: 2STPC1WNCS1VILL1WNHS1STKV1WKDS1
I 14:16 25 G U16 4X+
heat
Race: 1WAKA1SAMU1TAKA1WLGC1CROM1KAVA1HLCR1JPCR1
J 14:20 Race: 2CRAI1STPC1STHI2SLDG1WHHS1WTKG1ASHB1RAHS1
K 14:24    Race: 3RRGS1STKV1WLGC2BURN1NGTA1CGHS1DIOC1
L 14:28    Race: 4TEKC1ROSE1STHI1MLBG1TRGG1WNGC1NCOG1
M 14:32 26 B U16 2X
heat
Race: 1WMEA1WLCO2STAN1RAHS1NPLB1SPLH2ROSE2WAKA2
N 14:36 Race: 2BURN1TAKA1WAKA1CROM1RAHS2MLBB1HAMB2STPC2
O 14:40    Race: 3STBD1KGCA3FRAN1WHAK1TIMB1HAMB1STBD4KHSD1
P 14:44    Race: 4STAN2STPC3SLDB1RONC1SLDB2SPLH1CAMB1WLCO1
Q 14:48    Race: 5KGCA1STBD3TIMB2STPC1OBHS1NELB1SLDB3
R 14:52    Race: 6HAUR1QCHA1STCC1DUNS1STBD2STKV1KGCA2ROSE1
S 14:56 27 G U18 1X
heat
Race: 1PUKE1JHAR1ROSE1ONSL1EGGS1ROSE2QMAR3KAVA1
T 15:00 Race: 2TEKC1WLGC1QMAR1MTAS1COLU1JHAR2BTHC1MACL1
U 15:04    Race: 3RONC1STPC1DUNS1BURN1KAIA1SHGH1STHI1
V 15:08    Race: 4AQUI1JPCR1NCOG1SHGH2QMAR2WOOD1TAKA1
W 15:12    Race: 5KAVA2TRGG1QHSD1IONA1OGHS1STRA1MARN1
X 15:16    Race: 6HLCR1HAUR1WAKA1KAVA3CULI1SLDG1
Y 15:20 28 B U18 1X
heat
Race: 1RUTH1DILW1STCC1STPC2STAN1SPTW2STBD1WLCO2
Z 15:24 Race: 2STLN1HTVH1STCC3WLCO1RAHS1WENT1NAPB2LIND1
A 15:28    Race: 3SPTW1NELB1NAPB3QCHA1ROSE1JMCG2ROTB1
B 15:32    Race: 4ROTL1STCC2STPC1JHAR1BURN1JMCG1ROTB2
C 15:36    Race: 5TAKA2MLBB1TIMB2CROM1LIST1JMCG3TIMB1
D 15:40    Race: 6SJHS1ASHB1STAN2TAKA1CAMB1NAPB1NELB2
E 15:44 29 G U15 2X
heat
Race: 1AVSG1CGHS1STHI1TAKA1TRGG2OGHS1SHGH1PIOP1
F 15:48 Race: 2WLGC1BURN2RONC2PUKE2TRGG1STPC1MLBG1RAHS1
G 15:52    Race: 3SLDG1CRAI1DUNS1STHI2SAMU1VILL1BURN1TAKA2
H 15:56    Race: 4MARN1MLBG2RAHS2TRGG3SLDG2PUKE1RONC1COLU1
I 16:00 30 B U15 4X+
heat
Race: 1STCC1SPLH1STPC1OBHS1WTLB1WLCO1STAN1
J 16:04 Race: 2STBD1ZCHG1MTAL1HAMB2CROM1TRGB1
K 16:08    Race: 3PUKE1WAKA1RONC1HAMB3CBHS1HAUR1
L 16:12    Race: 4STKT1STBD2STPA1TRGB2WHAK1HAMB1
M 16:16 31 G U17 8+
heat
Race: 1STPC1WLGC1WTLG1TRGG1EGGS1
N 16:20 Race: 2DIOC1NCOG1STMG1VILL1NGTA1

Tuesday, 27th March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 32 B U17 4+
heat
Race: 1HAMB2STPC1WTLB2MACL1TRGB1SHAK1NPLB1STPA1
B 08:04 Race: 2SJHM1WTLB1MLBB1JHAR1STKT1ONSL1WNCS1HAUR1
C 08:08    Race: 3MTAL1CHCO1SPLH1HAMB1STKT2AGSB1SHAK2
D 08:16 33 G L18 2X
heat
Race: 1NGTA1COLU1CGHS1SLDG2MACL1STHI1DIOC1
E 08:20 Race: 2WAKA1MLBG1WNHS1WENT1KAVA1STKT1
F 08:24    Race: 3VILL1TEAW1EGGS1WTLG1WLGC1SLDG1
G 08:28    Race: 4STHI2KGCA1MACL2PARA1PUKE1ONSL1
H 08:36 34 B L18 2X
heat
Race: 1TRGB1WHAK1TIMB2SPLH2JHAR1TAKA2WENT1ASHB1
I 08:40 Race: 2STKV1TAKA1HAMB1TIMB1TRGB2NELB1AGSB1OBHS1
J 08:44    Race: 3KGCA1MTAS1STKV2STPC1NELB2SPLH1JPCR1BURN1
K 08:48 35 G U16 4+
heat
Race: 1DIOC1NGTA1WTLG2WKDS1EGGS1ZCHG1STKV2
L 08:52 Race: 2WLGC1SHGH1CROM1WNGC1STPC1PUKE1RRGS1HLCR1
M 08:56    Race: 3STMG1MLBG1STKV1WTLG1WLGC2WKDS2NCOG1ASHB1
N 09:04 36 B U16 8+
heat
Race: 1STKT1ONSL1WTLB1HAMB1SLDB1CBHS1WLCO1
O 09:08 Race: 2AGSB1KGCA1STPC1STBD1SHAK1CHCO1WNHS1
P 09:16 37 G U18 4X+
heat
Race: 1STPC1ROTG1SLDG1WLGC1SPLH1RONC1OGHS1
Q 09:20 Race: 2VILL1CRAI1PARA1DIOC1MARN1TAKA1TIMG1
R 09:24    Race: 3WNCS1STKT1MLBG1STAN1WNHS1ONSL1RGSX1
S 09:34 38 B U18 2X
heat
Race: 1KGCA1AGSB1STPA1MTAS1RAHS1STPC1CROM1WLCO1
T 09:38 Race: 2STPC2TIMB1TAKA1PUKE1STLN1STCC1STAN1TRGB1
U 09:42    Race: 3ROTB1STBD1TRGB2TAWA1GBHS1WAKA1SPTW1JMCG1
V 09:50 39 G U15 8+
heat
Race: 1RRGS2DIOC1SHGH1WKDS1STMG2NGTA1CGHS1
W 09:54 Race: 2WTLG1TRGG1EGGS1MLBG1STMG1RRGS1
X 09:58 40 B U15 4+
heat
Race: 1HAMB2MACL1SPLH1CROM1SHAK1TRGB2WTLB1
Y 10:02 Race: 2WTLB2STKT2STBD1WLCO1HAMB1MTAL1SHAK2
Z 10:06    Race: 3SPLH2DUNS1STBD2HAUR1CHCO1ZCHG1
A 10:10    Race: 4TRGB1CBHS1STKT1HLCR1OBHS1HAMB3
B 10:14 41 G U17 2X
heat
Race: 1HAUR1PARA1OGHS2WLGC4CGHS1RRGS1STHI1ONSL1
C 10:18 Race: 2AVSG1STPC1TRID1RGSX1HAMG1OGHS1WNHS2PUKE1
D 10:22    Race: 3WNHS1CAMB1WLGC3BURN1TRGG2QCHA1AVSG2DUNS1
E 10:26    Race: 4STKT1SLDG1KAVA1QMAR1ASHB1KGCA1VILL1WTLG1
F 10:30    Race: 5COLU1SCR: CAMB2
SHGH1
TRGG1DIOC1MLBG1MARN1WLGC2
G 10:34    Race: 6TIMG1KGCA2SLDG2CRAI1RONC1WLGC1TAKA1WTKG1
H 10:38 42 B U17 4X+
heat
Race: 1STAN1HAUR1HAMB1CAMB1NELB1KGCA1WTLB1
I 10:42 Race: 2STPA1HAMB2NPLB1MLBB1OBHS1RAHS1JHAR1
J 10:46    Race: 3STKT1MTAS1AGSB1KGCA2TRGB1STPC1
K 10:50 43 G N18 4+
heat
Race: 1VILL1WAKA1KGCA1STMG1SHGH2BARA1TRGG1
L 10:54 Race: 2SHGH1PARA1WHHS1RRGS1WKDS1STMG2SHGN1
M 10:58    Race: 3PUKE1STHI1DIOC1WLGC1STPC1NGTA1SAMU1
N 11:06 44 B N18 4+
heat
Race: 1DUNS1STCC1WAKA1OBHS1WHHS1TRGB2MACL1
O 11:10 Race: 2HAMB1CBHS1SJHM1TRGB1PUKE1TIMB1HAUR1
P 11:14    Race: 3STBD1SHAK1NPLB1NAPB1AGSB1SLDB1
Q 11:26 45 G U16 2X
heat
Race: 1STPC1TRID1PUKE1OTUM1JPCR2STAN1STHI1TAKA1
R 11:30 Race: 2SLDG2ROSE1QCHA1WHHS2MLBG1WNGC2STKV2DUNS1
S 11:34    Race: 3WTKG2ROSE2TRGG1TEAW1BARA1NAPG1CROM1SLDG1
T 11:38    Race: 4WAKA2WTKG1OGHS1RONC1JPCR1EGGS1WTLG1
U 11:42    Race: 5SAMU1KAVA2CAMB1HAMG1WHHS1WAKA1TRGG2CRAI1
V 11:46    Race: 6STMG1RRGS1WNGC1TEKC2WLGC2ASHB1HLCR1BURN1
W 11:50    Race: 7CROM2WLGC1COLU1RAHS1STHI2TRGG3TEKC1KAVA1
X 11:54 46 B U16 1X
heat
Race: 1WNHS1STBD1GBHS1SPLH1TIMB1STCC1WMEA1KAVA2
Y 11:58 Race: 2KAVA1AGSB1MTAS1KHSD1WENT1WAIU1STAN2
Z 12:02    Race: 3NPLB1STCC2KGCA3WLCO1NAPB1JPCR1SLDB2
A 12:06    Race: 4WNCS1KGCA2DUNS2SLDB1STPC1MANC1WMEA2
B 12:10    Race: 5ROTL1KGCA1FRAN1AQUI1ROTB1STKV1RONC1
C 12:14    Race: 6ASHB1DUNS1STPC2JMCG1STAN1MLBB1ROSE1
D 12:18 47 G U18 8+
heat
Race: 1WENT1WKDS1BARA1CRAI1STKV1STMG1
E 12:22 Race: 2WNCS1STPC1MLBG1VILL1DIOC1
F 12:26 48 B U18 8+
heat
Race: 1HAMB1AGSB1WNCS1SHAK1MLBB1SJHM1SJNX1CHCO2
G 12:30 Race: 2CBHS1WTLB1STBD1MACL1STKT1TRGB1CHCO1
H 16:00 1 B U17 1X
repechage
Race: 1SPTW2RAHS2AQUI1SPTW1MANC1SPLH2STPC4STBD1
I 16:04 Race: 2KGCA1MTAL2ONSL1KGCA2ROSE1WAIU1STAN2
J 16:08 2 G U17 4+
repechage
Race: 1STPC1TEAW1TRGG1WNCS1SHGH1STMG2NGTA1AVSG1
K 16:12 Race: 2DIOC1BARA1WLGC1VILL1NCOG1MLBG1VILL2
L 16:16 3 B U15 2X
repechage
Race: 1STKT1SCR: STBD4
KHSD1
MTAS1STBD1STPC1RONC1STAN1SPLH1
M 16:20 Race: 2QCHA1STAN2RONC2WHAK1WTLB1STPC2ROSE1RAHS1
N 16:24 4 G U15 4X+
repechage
Race: 1PUKE1WNGC1MLBG1RONC1STPC1TRGG1TRGG2
O 16:28 Race: 2RAHS1RRGS2BURN1EGGS1CGHS2VILL1MACL1TAKA1SAMU1
P 16:44 5 B U18 2-
repechage
Race: 1MLBB2ASHB1CBHS1SPTW1ONSL1CROM1
Q 16:48 Race: 2STKT1SPLH1STKT2WENT1JMCG1WLCO1
R 16:52 6 G U18 2X
repechage
Race: 1CAMP1TAKA1DUNS1RONC1JPCR1SHGH1IONA1NCOG1
S 16:56 Race: 2SCR: SPLH2
WAKA1
TAKA2ROSE1JHAR1SPLH1TRGG1MLBG1RGSX1
T 17:00 7 B U16 4X+
repechage
Race: 1STPA1STAN1KGCA2STBD1RAHS1SPLH1STKT1SCR: CBHS1
WLCO1
U 17:04 Race: 2AGSB1WNHS1ROSE1HAMB1TIMB1WAKA1SLDB1STCC1
V 17:08 8 G U16 1X
repechage
Race: 1WHHS1SLDG1PUKE1STMG1QCHA1OTUM1NAPG2CGHS1
W 17:12 Race: 2STHI1RONC1TEKC1KAVA1TAKA1COLU1TIMG1
X 17:16 9 B N18 2X
repechage
Race: 1JPCR1HAUR1SLDB3DUNS1NPLB1OBHS1KAVA1SLDB2
Y 17:20 Race: 2STCC1TAKA1CBHS1MLBB1WHHS1NAPB2SLDB1WHHS2KHSD1
Z 17:24 10 B U17 8+
repechage
Race: 1SJHM1SHAK1MLBB1STKT1CHCO1WNCS1ONSL1
A 17:42 11 G U17 4X+
repechage
Race: 1WTLG1HAUR1STHI1TRGG1HAMG1WLGC1MLBG1WLGC2
B 17:46 Race: 2KGCA1OGHS1SPLH1STAN1STPC1ROTG1SLDG2RRGS1
C 18:04 12 B L18 4+
repechage
Race: 1SHAK2SHAK1CHCO2WNHS1SPLH1HAMB1STKV1AGSB1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: CBHS1) was scratched after being drawn in the race.

Wednesday, 28th March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 13 G U15 4+
repechage
Race: 1RRGS3HAUR1STMG2MLBG1WTLG1WKDS2BARA1SHGN1
B 08:04 Race: 2WTLG2WNGC1VILL1RRGS1BURN1STPC1STMG3SHGH2
C 08:08 14 B U18 4X+
repechage
Race: 1TRGB3STPC2JHAR1NELB1TIMB1KGCA1AGSB1
D 08:12 Race: 2TAKA1STCC1SJNX1STBD1STPA1TRGB2
E 08:16 15 G U18 2-
repechage
Race: 1STKT1STKT2WLGC2MLBG1WTLG2WENT1EGGS1STKV2
F 08:20 Race: 2SAMU1STMG2ASHB1ONSL1WTLG1WENT2WNHS2
G 08:24 16 B U16 4+
repechage
Race: 1ONSL1WTLB2HAMB2TRGB1RAHS1MTAL1STPC1WNHS1
H 08:28 Race: 2OBHS1WNCS1TIMB1SHAK1STBD1WTLB1WLCO1ONSL2
I 08:44 17 G U16 8+
repechage
Race: 1SAMU1WLGC1SLDG1NCOG1STMG2
J 08:48 Race: 2RAHS1NGTA1RRGS1DIOC1STKV1STHI1
K 08:52 18 G L18 4+
repechage
Race: 1WTLG1STHI1MACL1VILL1DIOC1PUKE1
L 08:56 19 B U17 2X
repechage
Race: 1SCR: WTLB2ASHB1WHAK1RAHS1SPLH2KGCA3SPTW1WTLB1
M 09:00 Race: 2BURN1JHAR1JHAR2MTAS1STPC3PUKE1HAUR1KGCA2
N 09:12 20 G U17 1X
repechage
Race: 1STHI3RGSX1QMAR2SLDG2RRGS1TRGG1
O 09:16 Race: 2TAKA1BTHC1PUKE2QMAR3IONA1SPLH1
P 09:20 21 B U15 8+
repechage
Race: 1AGSB1CBHS1OBHS1WTLB1HAMB2SPLH1MTAL1
Q 09:24 22 G N18 2X
repechage
Race: 1WLGC1STMG1RRGS1AVDC1COLU1NGTA1TRGG1WHHS2
R 09:28 Race: 2WHHS1AVSG1WTLG1KGCA1VILL1MACL1SAMU1
S 09:36 23 B U18 4+
repechage
Race: 1CHCO2SJNX1SHAK1AGSB1HAMB1SPLH1TRGB1
T 09:40 Race: 2SCR: CHCO1
SHAK2
CBHS1NAPB1MACL1WTLB2STCC1
U 09:44 24 G U18 4+
repechage
Race: 1WENT1BARA1MLBG1WNCS1WNHS1
V 09:48 Race: 2VILL1STKV1WKDS1STMG1WNCS2ONSL1
W 09:52 25 G U16 4X+
repechage
Race: 1STHI1STPC1WAKA1BURN1HLCR1NGTA1TRGG1SLDG1
X 09:56 Race: 2TAKA1RRGS1WHHS1WNGC1ASHB1TEKC1WLGC1DIOC1
Y 10:00 26 B U16 2X
repechage
Race: 1MLBB1TIMB2SPLH2FRAN1SLDB1SCR: STBD2
HAUR1
Z 10:04 Race: 2STAN1STPC3STKV1TAKA1SLDB3KGCA3
A 10:08 27 G U18 1X
repechage
Race: 1MTAS1EGGS1STRA1STPC1KAVA3SHGH2
B 10:12 Race: 2QMAR3BTHC1HLCR1AQUI1OGHS1KAIA1
C 10:16 28 B U18 1X
repechage
Race: 1ASHB1JMCG3SPTW2ROTB1WLCO1ROTL1
D 10:20 Race: 2LIST1NELB2LIND1STCC2STPC2JMCG2
E 10:24 29 G U15 2X
repechage
Race: 1RAHS2COLU1DUNS1STHI2OGHS1AVSG1TRGG1BURN2
F 10:28 Race: 2VILL1CRAI1MLBG1SLDG2RAHS1MLBG2STHI1PIOP1
G 10:32 30 B U15 4X+
repechage
Race: 1CROM1STBD2WTLB1STCC1RONC1PUKE1HAMB2STKT1
H 10:36 Race: 2CBHS1HAUR1TRGB1STPA1STBD1WHAK1STAN1SPLH1
I 10:40 31 G U17 8+
repechage
Race: 1NGTA1EGGS1WLGC1WTLG1DIOC1VILL1NCOG1TRGG1
J 10:44 32 B U17 4+
repechage
Race: 1SHAK2SCR: MLBB1
NPLB1
CHCO1WTLB2SJHM1STPA1MTAL1SHAK1
K 10:48 Race: 2ONSL1JHAR1TRGB1SPLH1HAUR1STKT2HAMB2
L 11:14 33 G L18 2X
repechage
Race: 1WNHS1STKT1TEAW1SLDG1CGHS1MACL1MACL2PARA1
M 11:20 Race: 2DIOC1COLU1WAKA1MLBG1STHI2ONSL1WTLG1VILL1
N 11:24 34 B L18 2X
repechage
Race: 1TIMB2JPCR1STKV2TRGB2ASHB1JHAR1HAMB1BURN1
O 11:28 Race: 2STKV1SPLH1NELB1NELB2SPLH2AGSB1WENT1
P 11:40 35 G U16 4+
repechage
Race: 1NCOG1SHGH1ASHB1STPC1WTLG2DIOC1STKV1
Q 11:44 Race: 2PUKE1WNGC1EGGS1STMG1WLGC1WTLG1ZCHG1
R 11:48 36 B U16 8+
repechage
Race: 1ONSL1WTLB1HAMB1STBD1KGCA1WNHS1
S 11:52 Race: 2STPC1CHCO1SHAK1SLDB1STKT1WLCO1
T 12:02 37 G U18 4X+
repechage
Race: 1OGHS1ONSL1RGSX1CRAI1RONC1STPC1TIMG1
U 12:06 Race: 2PARA1STKT1SPLH1WNCS1DIOC1MARN1ROTG1
V 12:14 38 B U18 2X
repechage
Race: 2STAN1PUKE1SPTW1AGSB1JMCG1KGCA1
W 12:30 39 G U15 8+
repechage
Race: 1RRGS2STMG2WKDS1RRGS1MLBG1
X 12:34 1-3>FRace: 2TRGG1EGGS1STMG1CGHS1DIOC1NGTA1
Y 12:38 40 B U15 4+
repechage
Race: 1SHAK2OBHS1SPLH1MACL1SPLH2ZCHG1MTAL1HAMB3
Z 12:42 1-2>FA; 3-6>FBRace: 2HAMB2WTLB1WTLB2STBD1STKT1CBHS1DUNS1STBD2
A 12:46 41 G U17 2X
repechage
Race: 1STKT1WLGC2ONSL1CAMB1KGCA2AVSG1
B 12:50 Race: 2BURN1QMAR1RGSX1TAKA1MLBG1STHI1
C 12:54 42 B U17 4X+
repechage
Race: 1HAMB1HAMB2KGCA2OBHS1CAMB1STAN1AGSB1
D 12:58 Race: 2NPLB1RAHS1HAUR1MTAS1MLBB1STKT1WTLB1
E 13:14 43 G N18 4+
repechage
Race: 1TRGG1RRGS1PUKE1WHHS1BARA1KGCA1SAMU1STPC1
F 13:18 Race: 2PARA1WLGC1SHGN1NGTA1WAKA1STMG2SHGH2
G 13:22 44 B N18 4+
repechage
Race: 1OBHS1CBHS1SLDB1HAMB1MACL1STCC1AGSB1
H 13:26 Race: 2TRGB1STBD1TIMB1NPLB1DUNS1PUKE1TRGB2
I 13:54 45 G U16 2X
repechage
Race: 1OGHS1DUNS1STHI1SAMU1ROSE2STHI2RRGS1
J 13:58 Race: 2CAMB1TRID1WHHS2WAKA2STMG1WTKG2TRGG3
K 14:02 46 B U16 1X
repechage
Race: 1AGSB1NPLB1SPLH1ROTB1STPC2WMEA2
L 14:06 Race: 2KGCA3JMCG1STAN2DUNS2STBD1STKV1
M 14:10 47 G U18 8+
repechage
Race: 1WENT1DIOC1VILL1MLBG1CRAI1STKV1BARA1
N 14:14 48 B U18 8+
repechage
Race: 1SJHM1CHCO2HAMB1MACL1TRGB1STBD1
O 14:18 1-3>FA; 4-6>FBRace: 2CBHS1STKT1CHCO1MLBB1SHAK1WNCS1
P 17:00 38 B U18 2X
repechage
Race: 1WLCO1GBHS1ROTB1STPA1STCC1WAKA1
MTAS1
TRGB1TAKA1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: MLBB1) was scratched after being drawn in the race.

Thursday, 29th March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:00 1 B U17 1X
semi-final
Race: 1STPC3NAPB2WNCS1TAWA1JHAR1TAKA1SPLH1STBD1
B 08:05 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2STKV1RONC1CAMB1KAVA1STAN1STPC1WLCO1ROSE1
C 08:10    Race: 3LIND1TAWA2TRGB1RUTH1QCHA1MTAS1NAPB1SPTW2
D 08:15    Race: 4GBHS1BURN1RAHS1SJHS1TRID1MTAL1JMCG1KGCA2
E 08:20 45 G U16 2X
semi-final
Race: 2TRGG2EGGS1TEAW1MLBG1ASHB1WLGC1JPCR2WHHS2
F 08:25 1-2>FA; 3-4>FBRace: 1WTKG1BARA1ROSE1STPC1WHHS1HLCR1COLU1STHI1
G 08:30    Race: 3BURN1CRAI1RONC1TEKC1NAPG1OTUM1SLDG2SAMU1
H 08:35    Race: 4TRGG1WNGC1HAMG1JPCR1STAN1QCHA1KAVA1CAMB1
I 08:55 20 G U17 1X
semi-final
Race: 1STHI3AQUI1STHI1KAVA1CAMB1STHI2OGHS1IONA1
J 09:00 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2TAKA1MTAS1SLDG1PUKE1TEKC1KAIA1DUNS2TRGG1
K 09:05    Race: 3SLDG2KAVA2HLCR1COLU1QMAR1TIMG1WLGC1RGSX1
L 09:10    Race: 4BTHC1RONC1CULI1CGHS1WOOD1BURN1WLGC3PUKE2
M 09:15 22 G N18 2X
semi-final
Race: 1KGCA1CGHS1STPC1PIOP1SPLH1OGHS1STMG1RRGS1
N 09:20 1-4>FA; 5-8>FBRace: 2TRGG1NCOG1CRAI2KAVA1CRAI1STHI1VILL1MACL1
O 09:25 26 B U16 2X
semi-final
Race: 1SLDB1ROSE1STBD1STPC1WMEA1BURN1CAMB1STAN1
P 09:30 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2STKV1OBHS1STAN2WAKA1DUNS1HAMB1NPLB1SPLH2
Q 09:35    Race: 3MLBB1KGCA2NELB1WHAK1RAHS1SPLH1STPC2FRAN1
R 09:40    Race: 4STPC3KGCA1HAMB2RONC1STCC1WAKA2TIMB1TAKA1
S 10:00 27 G U18 1X
semi-final
Race: 1SHGH2SCR: COLU1
BTHC1
DUNS1TRGG1JHAR1HAUR1QMAR2HLCR1
T 10:05 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2AQUI1ROSE1SCR: WOOD1
EGGS1
CULI1WLGC1SHGH1MARN1STPC1
U 10:10    Race: 3MTAS1WAKA1IONA1RONC1KAVA1TAKA1JHAR2STRA1
V 10:15    Race: 4KAIA1PUKE1SLDG1JPCR1TEKC1KAVA2STHI1OGHS1
W 10:20 19 B U17 2X
semi-final
Race: 1STPC3WMEA1STAN1TRGB1KGCA1STPC2RAHS1SPLH2
X 10:25 1-4>FA; 5-8>FBRace: 2WHAK1STPC1TAWA1OBHS1NELB1CAMB1JHAR1MTAS1
Y 10:35 28 B U18 1X
semi-final
Race: 1SPTW2CAMB1ROSE1RUTH1TIMB1NAPB2BURN1STPC2
Z 10:40 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2NELB2TAKA2JHAR1RAHS1SJHS1NELB1STAN1ROTB1
A 10:45    Race: 3ROTL1TAKA1TIMB2QCHA1STCC1JMCG1STCC3ASHB1
B 10:50    Race: 4STCC2LIND1DILW1NAPB1HTVH1MLBB1NAPB3JMCG2
C 10:55 41 G U17 2X
semi-final
Race: 1CAMB1RONC1TRGG2CGHS1TRGG1HAMG1SLDG1RGSX1
D 11:00 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2TAKA1RRGS1KGCA1OGHS1CRAI1DUNS1SHGH1KGCA2
E 11:05    Race: 3WLGC2TIMG1DIOC1SCR: WNHS1
ONSL1
HAUR1ASHB1STPC1STKT1
F 11:10    Race: 4QMAR1WLGC4SLDG2KAVA1PUKE1COLU1QCHA1BURN1
G 11:20 46 B U16 1X
semi-final
Race: 4JMCG1KGCA1ASHB1WNCS1MTAS1WNHS1WLCO1STKV1
H 11:25 1-2>FA; 3-4>FBRace: 2STAN2AQUI1MANC1KAVA1DUNS1SLDB2STCC1AGSB1
I 11:30    Race: 3ROTB1WENT1WMEA1STCC2RONC1SLDB1ROSE1NPLB1
J 11:35    Race: 1WMEA2WAIU1NAPB1TIMB1ROTL1MLBB1KGCA2DUNS2
K 12:10 8 G U16 1X
semi-final
Race: 1KAVA1NAPG1KGCA1WNHS1WOOD1MLBG1SLDG1PUKE1
L 12:15 1-4>FA; 5-8>FBRace: 2QCHA1EGGS1ROSE1ASHB1TEAW1STPC1TAKA1TEKC1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: WNHS1) was scratched after being drawn in the race.

Friday, 30th March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:55 1 B U17 1X
final
Race: BRAHS1STPC1STBD1TAWA2MTAS1TAWA1GBHS1CAMB1
B 09:00 Race: ABURN1RUTH1WNCS1RONC1SJHS1STAN1JHAR1QCHA1
C 09:15 2 G U17 4+
final
Race: BVILL2SCR: STPC1
TEAW1
STMG2WLGC1TRGG1WNCS1BARA1NCOG1
D 09:20 Race: AVILL1SHGH1WKDS2WTLG1STMG1WNHS1HAUR1WKDS1
E 09:35 3 B U15 2X
final
Race: BSPLH1ROSE1STPC2RONC1STAN2QCHA1SCR: STBD1
STAN1
MTAS1
F 09:40 Race: ASTPC1RONC2WHAK1STKT1WAKA2WAKA1CBHS1HLCR1
G 09:55 4 G U15 4X+
final
Race: BTRGG1MACL1CGHS2PUKE1WNGC1VILL1STPC1RRGS2
H 10:00 Race: AMLBG1EGGS1RONC1BURN1STMG1STHI1CGHS1RRGS1
I 10:15 5 B U18 2-
final
Race: BONSL1WENT1STKT2ASHB1SPTW1CROM1STKT1JMCG1
J 10:20 Race: ACBHS1SPLH1STPC1NELB1AGSB2NAPB1SCR: WTLB1
MLBB2
AGSB1
K 10:35 6 G U18 2X
final
Race: BTAKA2NCOG1DUNS1WAKA1TRGG1ROSE1TAKA1SHGH1
L 10:40 Race: ARONC1SPLH1JPCR1JHAR1STPC1SLDG1WLGC1OGHS1
M 10:55 7 B U16 4X+
final
Race: BSTKT1AGSB1STAN1WAKA1STPA1WNHS1RAHS1ROSE1
N 11:00 Race: ATIMB1KGCA2HAMB1STBD1NELB1KGCA1STPC1WHAK1
O 11:15 8 G U16 1X
final
Race: BTEKC1SLDG1EGGS1PUKE1ROSE1KGCA1TEAW1KAVA1
P 11:20 Race: ASTPC1WNHS1WOOD1TAKA1MLBG1NAPG1ASHB1QCHA1
Q 11:35 9 B N18 2X
final
Race: BMLBB1OBHS1STCC1DUNS1CBHS1HAUR1NAPB2SLDB3
R 11:40 Race: ATAKA1JPCR1NPLB1WHHS1STLN1WAKA1NAPB1TIMB1
S 12:00 10 B U17 8+
final
Race: ASHAK1WNCS1SJHM1CHCO1STKT1AGSB1HAMB1MLBB1
T 12:15 11 G U17 4X+
final
Race: BOGHS1WLGC2WLGC1ROTG1HAMG1KGCA1TRGG1SPLH1
U 12:20 Race: ASTHI1STPC1HAUR1STAN1CRAI1SLDG1DIOC1CAMB1
V 12:35 12 B L18 4+
final
Race: BSTKV1SHAK2AGSB1CHCO2
W 12:40 Race: AHAMB1SHAK1WNHS1SPLH1SJHM1TRGB1CHCO1NELB1
X 12:55 13 G U15 4+
final
Race: BSHGN1VILL1WKDS2WTLG2BARA1STMG2STPC1WNGC1
Y 13:00 Race: AMLBG1BURN1WTLG1RRGS1RRGS5WKDS1STMG1SHGH1
Z 13:15 14 B U18 4X+
final
Race: BTRGB3AGSB1KGCA1STPC2STPA1TRGB2
A 13:20 Race: ATAKA1STCC1JHAR1STBD1NELB1TRGB1STPC1TIMB1SJNX1
B 13:35 15 G U18 2-
final
Race: BWENT2WENT1WLGC2WNHS2ONSL1STKT2ASHB1STKV2
C 13:40 Race: AWTLG2WTLG1STPC1BARA1WNHS1STMG1STKV1WLGC1
D 13:55 16 B U16 4+
final
Race: BONSL1OBHS1TIMB1HAMB2MTAL1STPC1SHAK1WLCO1
E 14:00 Race: ARAHS1WNCS1TRGB1STBD1STKT1HAMB1STPA1CBHS1
F 14:15 17 G U16 8+
final
Race: BSAMU1STKV1STHI1STMG2WLGC1DIOC1SLDG1NGTA1
G 14:20 Race: ANCOG1RRGS1WTLG1SHGH1WKDS1CRAI1CGHS1STMG1
H 14:35 18 G L18 4+
final
Race: BWTLG1DIOC1
I 14:40 Race: APUKE1VILL1MACL1STHI1WNHS1STMG1EGGS1CGHS1
J 14:55 19 B U17 2X
final
Race: BSPLH2MTAS1RAHS1WHAK1CAMB1JHAR1STPC3STPC2
K 15:00 Race: ANELB1WMEA1STPC1STAN1KGCA1OBHS1TRGB1TAWA1
L 15:15 20 G U17 1X
final
Race: BCOLU1RONC1MTAS1AQUI1QMAR1CULI1STHI1SLDG1
M 15:20 Race: ACAMB1WOOD1WLGC1PUKE1TEKC1KAVA1CGHS1TIMG1
N 15:40 21 B U15 8+
final
Race: AAGSB1MTAL1SPLH1WTLB1HAMB1STBD1SHAK1STKT1
O 15:55 22 G N18 2X
final
Race: BMACL1RRGS1STMG1VILL1KGCA1PIOP1STHI1TRGG1
P 16:00 Race: ACRAI2OGHS1CGHS1NCOG1SPLH1KAVA1STPC1CRAI1
Q 16:15 23 B U18 4+
final
Race: BSHAK2STCC1SJNX1CBHS1TRGB1
R 16:20 Race: AWTLB2HAMB1MACL1SHAK1NAPB1MLBB1WTLB1AGSB1
S 16:35 24 G U18 4+
final
Race: BWENT1BARA1VILL1WNCS2
T 16:40 Race: ASTKV1MLBG1STMG1WNCS1WKDS1CRAI1STPC1WNHS1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: WTLB1) was scratched after being drawn in the race.

Saturday, 31st March 2012

Alpha Time Event   Div Lane 1 Lane 2 Lane 3 Lane 4 Lane 5 Lane 6 Lane 7 Lane 8 Lane 9
A 08:55 25 G U16 4X+
final
Race: BTRGG1RRGS1TAKA1STPC1TEKC1WAKA1ASHB1NGTA1
B 09:00 Race: ABURN1WHHS1WNGC1HLCR1CRAI1JPCR1CGHS1MLBG1
C 09:05 26 B U16 2X
final
Race: BHAMB1BURN1HAMB2STPC2DUNS1CAMB1NELB1TIMB1
D 09:20 Race: ARAHS1STPC1STAN2STCC1WHAK1SCR: RONC1
KGCA1
WMEA1WAKA1
E 09:25 27 G U18 1X
final
Race: BQMAR2STHI1TAKA1AQUI1IONA1DUNS1CULI1TEKC1
F 09:40 Race: ATRGG1SHGH1SLDG1RONC1WLGC1KAVA1JPCR1JHAR1
G 09:45 28 B U18 1X
final
Race: BJMCG1NAPB2TAKA2NAPB1DILW1STCC1SPTW2NELB1
H 10:00 Race: ARUTH1HTVH1QCHA1JHAR1RAHS1TIMB2MLBB1TIMB1
I 10:05 29 G U15 2X
final
Race: BRAHS2MLBG1RAHS1COLU1STHI1PIOP1OGHS1DUNS1
J 10:20 Race: ATRGG1SLDG2CRAI1STHI2RONC1SHGH1STPC1BURN1
K 10:25 30 B U15 4X+
final
Race: BTRGB1CROM1SPLH1STBD2PUKE1STCC1WHAK1STAN1
L 10:40 Race: ASTPA1WTLB1STBD1RONC1ZCHG1HAMB1WAKA1STPC1
M 11:00 31 G U17 8+
final
Race: AWLGC1TRGG1VILL1NCOG1WTLG1STMG1STPC1DIOC1
N 11:05 32 B U17 4+
final
Race: BSTKT2SJHM1MTAL1JHAR1STPA1WTLB2TRGB1HAUR1
O 11:20 Race: ASPLH1CHCO1WNCS1HAMB1AGSB1STKT1MACL1STPC1
P 11:25 33 G L18 2X
final
Race: BWTLG1MACL2ONSL1TEAW1WAKA1STHI2MACL1STKT1
Q 11:40 Race: ACGHS1COLU1MLBG1SLDG1KAVA1STHI1EGGS1PUKE1
R 11:45 34 B L18 2X
final
Race: BAGSB1TIMB2SPLH1ASHB1SPLH2TRGB2WENT1STKV2
S 12:00 Race: AJHAR1NELB2KGCA1TAKA1TIMB1TRGB1MTAS1WHAK1
T 12:05 35 G U16 4+
final
Race: BSLDG1DIOC1WNGC1WTLG2PUKE1STPC1WLGC1SHGH1
U 12:20 Race: AASHB1STMG1HLCR1NGTA1WKDS1RRGS1WKDS2MLBG1
V 12:40 36 B U16 8+
final
Race: ACHCO1KGCA1SLDB1STBD1HAMB1AGSB1CBHS1SHAK1
W 12:45 37 G U18 4X+
final
Race: BSTKT1TIMG1ONSL1DIOC1ROTG1CRAI1WNCS1RGSX1
X 13:00 Race: ARONC1SPLH1WLGC1VILL1SLDG1MLBG1TAKA1STAN1
Y 13:05 38 B U18 2X
final
Race: BSTAN1TRGB1AGSB1GBHS1PUKE1JMCG1STPA1ROTB1
Z 13:20 Race: ASPTW1STCC1TAWA1RAHS1TIMB1STPC1STBD1STPC2
A 13:40 39 G U15 8+
final
Race: AEGGS1STMG2CGHS1RRGS1STMG1SHGH1WTLG1WKDS1
B 13:50 40 B U15 4+
final
Race: BHAMB2SCR: SPLH2WTLB2OBHS1WTLB1STBD1MTAL1SHAK2
C 14:00 Race: ACBHS1SPLH1STKT1MACL1SHAK1CHCO1HAMB1HLCR1
D 14:05 41 G U17 2X
final
Race: BDUNS1HAMG1QCHA1ASHB1OGHS1SLDG2TRGG2WLGC2
E 14:20 Race: ARONC1TAKA1PUKE1HAUR1DIOC1CGHS1CRAI1KAVA1
F 14:25 42 B U17 4X+
final
Race: BHAMB1WTLB1MLBB1AGSB1KGCA2CAMB1STKT1RAHS1
G 14:40 Race: AMTAS1OBHS1NELB1STPC1KGCA1TRGB1STPA1JHAR1
H 14:45 43 G N18 4+
final
Race: BSTMG2RRGS1WHHS1NGTA1SHGN1SHGH2BARA1KGCA1
I 15:00 Race: ASTPC1WAKA1VILL1SHGH1STMG1WKDS1STHI1DIOC1
J 15:05 44 B N18 4+
final
Race: BTRGB1CBHS1STCC1PUKE1DUNS1NPLB1MACL1SLDB1
K 15:20 Race: AHAMB1TIMB1WAKA1SJHM1WHHS1NAPB1HAUR1SHAK1
L 15:25 45 G U16 2X
final
Race: BTEAW1QCHA1TEKC1HLCR1WHHS1BURN1JPCR1SCR: MLBG1
M 15:40 Race: AHAMG1ASHB1BARA1CRAI1STPC1NAPG1STAN1EGGS1
N 15:45 46 B U16 1X
final
Race: BSTAN2WMEA2MTAS1ROTB1WAIU1SLDB2WNHS1WMEA1
O 16:00 Race: ASTCC2MANC1KGCA1NAPB1KAVA1WNCS1TIMB1RONC1
P 16:05 47 G U18 8+
final
Race: BSTKV1VILL1WENT1
Q 16:10 48 B U18 8+
final
Race: BTRGB1SHAK1CHCO2STKT1SJHM1WNCS1
R 16:20 47 G U18 8+
final
Race: AMLBG1DIOC1BARA1CRAI1WKDS1STMG1STPC1WNCS1
S 16:40 48 B U18 8+
final
Race: ASTBD1CBHS1MACL1CHCO1HAMB1WTLB1AGSB1MLBB1SJNX1

Scratched crews. Any crew with a red scrawl over it (e.g. SCR: MLBG1) was scratched after being drawn in the race.